Bygga nytt eller tänka om

Det finns kapacitetsbrister i delar av transportsystemet som påverkar både godstransporter och resande. De största bristerna finns inom järnvägen i storstäder och på större stråk, men även på våra vägar.

Systemet behöver därför utnyttjas effektivare, genom att flytta trafik mellan trafikslagen, dit där det finns kapacitet. De största och snabbaste kapacitetsvinsterna finns i vårt befintliga transportsystem. Inom godstrafiken finns potential i längre och tyngre transporter både på väg och järnväg, och inom persontrafiken kan exempelvis kompletteringar med buss i tvärgående stråk ge smidiga och billiga lösningar. För att få rätt effekt är det viktigt att utforma styrmedel som leder till att varje trafikslag används på bästa sätt.

Vi ska vårda det vi har, och åtgärder inom drift, underhåll och reinvesteringar har högsta prioritet. Vi föreslår åtgärder där de gör störst nytta. Där bristerna är som störst – i storstadsregionerna och på starkt trafikerade vägar och järnvägar – har prioriterade paketlösningar tagits fram.

Fyrstegsprincipen

Vi bygger nytt när det krävs, men det är inte alltid lösningen. Att enbart bygga nytt kommer inte att vara ekonomiskt hållbart, och det kommer inte heller att lösa alla kapacitetsproblem. Ibland kan vi lösa ett transportproblem genom mindre åtgärder. Vi försöker hitta åtgärder som kan påverka behovet av transporter och valet av transportsätt. Vi försöker också att använda befintlig infrastruktur smartare och effektivare. I sista hand bygger vi om eller bygger nytt. Vi kallar det att planera enligt fyrstegsprincipen. Genom att hela tiden pröva vilka åtgärder som ger bäst effekt, skapar vi optimal nytta för de pengar vi har.