logotyp för Europe´s rail
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägen ska vara ryggraden i ett multimodalt transportsystem för passagerare och gods

Trafikverket har som deltagare och grundmedlem i forskningsplattformen Europe´s Rail en omfattande och viktig roll i att driva och utveckla de prioriterade områdena för att skapa ett gemensamt järnvägssystem i Europa.

Europe’s Rail ska leverera lösningar och underlag för att åstadkomma ett effektivt integrerat järnvägssystem med hög kapacitet. Det ska uppnås genom att eliminera hinder för interoperabilitet och tillhandahålla lösningar för fullständig integration som omfattar trafikledning, fordon, infrastruktur och tjänster.

– Vårt engagemang inom Europe’s Rail bidrar såväl till vårt gemensamma åtagande som till vårt eget arbete för att höja kvaliteten i svensk järnvägsforskning och leverera lösningar som stärker svensk konkurrenskraft och innovation. Satsningen är en viktig möjliggörare för att öka nyttjandet av digital teknik i järnvägsbranschen, vilket är synnerligen angeläget, menar Bo Olsson, Trafikverkets programchef för Europe’s Rail.

Sju definierade och prioriterade forskningsområden

Utifrån på de prioriterade forskningsområdena som inrättades inom Shift2Rail har kommissionen och järnvägsbranschen i Europa identifierat styrkor och svagheter samt styrt om kompassen för forskning och utveckling mot ett ökat klimatfokus. Arbetet resulterade i formerandet av sju så kallade Flaggskeppsområden som pekar ut fokus och riktning för den järnvägsforskning som ska pågå inom programmet t.o.m. 2030. Till detta finns också ett tvärgående område för digitala möjliggörare.

Bo Olsson
Bo Olsson, Trafikverket 

Varje område är stort och komplext och behöver brytas ned i delar för att bli hanterbart. Därför har respektive Flaggskeppsområde organiserat arbetet i projekt, Flaggskeppsprojekt, som mer i detalj beskriver vad som stegvis ska åstadkommas för att nå målbilden.

– Nya tekniska landvinningar och förändringar i omvärlden gör att vi måste jobba agilt och nyttiggöra nya teknologier på ett sätt som efterfrågas av kunder och omvärld, menar Bo.

Samtliga Flaggskeppsområden och dess projekt matchar också väl med innehållet i de tio excellens- och kompetensområden som formulerats av den svenska järnvägsbranschen och som visar prioritering och inriktning för svensk järnvägsforsknings de kommande åren.

Flaggskeppsområden - Flaggskeppsprojekt

Trafikstyrning

Trafikledning och gränsöverskridande kapacitetsplanering, integrerade system ochdigitala möjliggörare.

Signalteknik

Järnväg mot digital automatisering och automatisk tågdrift

Tillgångsförvaltning

Holistisk och integrerad tillgångsförvaltning för Europas infrastruktur

Miljö

Hållbart och grönt järnvägssystem

Frakt

Transformering av Europas godstrafik på järnväg

Lågtrafikerade linjer

Leverans av innovativa järnvägstjänster för att vitalisera kapillärlinjer och regionala järnvägstjänster

Nytänk

Efterfrågestyrda mobilitets-tjänster med små järnvägsfordon (poddar) samt studier kring Maglev-teknikens möjligheter.

Tvärgående område: Digitala möjliggörare

Digital Tvilling

De kommande veckorna presenteras vart och ett av flaggskeppsprojekten med undantag av Nytänk (FP7) som sätter igång senare och presenteras efter sommaren. 

Eu-flagga samt medfinansieringstext
 
Logotyp Europes rail