Vägar och gators utformning (VGU)

Trafikverket tar fram regler för vägar och gators utformning, VGU. Reglerna används vid all projektering av statliga vägar. Det reviderade regelverket gäller från och med 1 januari 2022.

Kommande revidering av VGU, Vägars och gators utformning

Vägars och gator utformning (VGU) har skrivits om och anpassats till andra infrastruktur-regelverk som ges ut av Trafikverket. Dessa samlas inom TRVInfra och ges ut via PUBEN. VGU kommer att återfinnas där efter publicering 1 november 2024.

Just nu pågår hantering av remissynpunkter och revidering av remissutgåvan.

1 januari 2023 publicerades ett Supplement till VGU. De avsnitt och texter som anges i supplementet ersätter motsvarande delar i Trafikverkets publikation 2022:001, Krav för vägar och gators utformning (VGU). VGU inkl. supplementet gäller från och med 2023-01-01. Rubrikindelning i supplementet följer samma struktur som den i VGU.

VGU, Krav för vägar och gators utformning, TrV Publikation 2022:001 får dock fortsätta att tillämpas i sin helhet i de projekt där upphandling av detaljprojektering eller byggande genomförts före 2023-01-01 eller för de projekt där vägplan lämnats för fastställelse före 2023-01-01.

Reglerna är anpassade till olika entreprenadformer och används vid både nybyggnad och större ombyggnader. VGU bidrar, på sikt, till att trafiken kommer fram på ett smidigt och säkert sätt.

Reglerna är obligatoriska för arbeten på statliga vägar. För övriga väghållare är VGU enbart vägledande och inte kravställande. VGU kan dock, och får, användas som kravdokument vid upphandling av projektering för andra vägar än de statliga.

Gällande dokument gäller från 1 januari 2022

Regelverket består av separata krav- och rådsdokument (publikation 2022:001, publikation 2022:002, publikation 2022:003, samt supplement publikation 2022:167) och ska åberopas i kontrakt.

Publikation 2022:001 – 2022:003 (inkl publ. 2022:167) ersätter äldre versioner av VGU.

Uppstartade projekt får fortsätta tillämpa tidigare kontrakterade versioner av VGU, där upphandling av detaljprojektering eller byggande genomförts före 2022-01-01. Det gäller även för de projekt upphandling eller framtagande av vägplan påbörjats före 2022-01-01.

I pågående projekt, så bör det göras en konsekvensbedömning för att se över möjligheten att tillämpa den senaste versionen av VGU. Projekt har även möjlighet att tillämpa utvalda delar ur senaste utgåvan, om det inte anses rimligt att övergå till den senaste versionen i sin helhet. Förändringar beslutas av Beställaren.

I VGU, ingår förutom krav och råd, även begrepp/termer, förkortningar och grundvärden samt vägmarkeringsritningar.

Du hittar publikationer samt VGU-guider i Trafikverkets DiVA-portal.

VGU-guiden

VGU-guiden Utformningsprocess är en renodlad processhandbok med tydliga metodbeskrivningar och hänvisningar till Vägars och gators utformning, VGU. Den ger även stöd i tidigare planeringsskeden, med bland annat val av trafikteknisk standard.

Guiden beskriver både den statliga och kommunala processen vid väg- och gatuutformning och har tagits fram av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

VGU-guiden Stödjande kunskap beskriver en fördjupning av kunskap inom väg- och gatuutformning och som inte finns beskriven i VGU:s krav- och rådsdokument eller i andra handböcker. Innehållet i Stödjande kunskap ska baseras på etablerad kunskap som har en tydlig koppling till kraven och råden i VGU.

VGU-guiden består av två handböcker – dels en om utformningsprocessen och dels en om stödjande kunskap. Den kommunala VGU-guiden från 2015 har utgått och dess innehåll har inarbetats i den nu gällande VGU-guiden.

VGU-guiden vänder sig till alla i branschen som i olika skeden deltar i utformningsprocessen för en väg eller gata. Exempel på användare är projektledare, väg- och gatuprojektörer, trafikplanerare, konsulter och andra som utformar väg- och gaturum, såväl i tätort som i landsbygd.