Godkända leverantörer av järnvägsmakadam till Trafikverket

Makadam till Trafikverkets järnvägsanläggning måste uppfylla vissa krav, och här kan du ladda ner en lista över de leverantörer som är godkända.

Makadam som ska användas i Trafikverkets järnvägsanläggning ska vara CE-märkt för järnvägsmakadam samt ska uppfylla de fysikaliska kraven på bergmaterial enligt Trafikverkets krav i TRVINFRA-00019 Makadamballast. En bergtäkts överensstämmelse med standarden kontrolleras av Trafikverket.

De leverantörer som listas i nedanstående förteckning ”Godkända leverantörer av järnvägsmakadam” har kontrollerats av Trafikverket och bedömts uppfylla tillämpliga krav. Täkterna anges efter sin ungefärliga geografiska belägenhet, från norr till söder.

Kvalitetskontroller av bergtäkterna genomförs återkommande vart fjärde år eller vid behov. Om kraven inte längre uppfylls avförs täkten från förteckningen. Förteckningen revideras fortlöpande.

Makadammens geometriska egenskaper (kornstorleksfördelning) kontrolleras i samband med leverans.

Om du som leverantör har en bergtäkt vars makadam är CE-märkt och uppfyller Trafikverkets krav i TRVINFRA-00019 Makadamballast, har din täkt möjlighet att tas upp på förteckningen över godkända leverantörer. Kontakta i så fall Trafikverket för kontroll av bergtäkt och vidare handläggning.

Om du har frågor kan du kontakta oss via fliken Kontakta oss på denna sida.