Godkännandeprocessens rutinbeskrivning har uppdaterats samt bytt till TDOK:nr 2024:0081

Godkännandeprocessens rutinbeskrivning har uppdaterats till att hänvisa till senaste lagstiftningen på området och lanseras med nytt TDOK:nr. Tidigare rutin, TDOK 2014:0072 är därmed slopad.

Godkännandestödet har gjort en större omarbetning av den rutin som gäller för Godkännandeprocessen. I detta arbete har berörda, både inom och utanför organisationen, beretts tillfälle att lämna synpunkter.

Utöver att rutinbeskrivningen har nytt TDOK:nr så har också namnet ändrats till Trafikverkets interna hantering av  godkännandeprocess för fasta installationer på järnväg (från tidigare Trafikverkets interna hantering av Transportstyrelsens godkännandeprocess för järnväg). På så vis kopplar rutinen närmre an till den lagstiftning den avser att uppfylla.

Innehållsmässigt är en av de största förändringarna att dokumentet nu hänvisar till senaste lagstiftningen men i arbetet med dokumentet har också samtliga texter setts över och uppdaterats eller förtydligats. Själva godkännandeprocessen bygger på samma arbetssätt som tidigare. Skillnaden är att nu beskrivs också den hantering kring Transportstyrelsens prövningsförfarande som följer av TSFS 2022:47. Denna hantering praktiseras redan i dagsläget. Vidare har vissa mallar fått nya namn och syften sedan förra versionen vilket också uppdaterats i dokumentet.

Övriga förändringarna som kommer med nya TDOK 2024:0081 listas nedan.

  • För att undvika upprepningar har rutinen delvis ny struktur. Processen beskrivs inte längre utifrån projektens olika faser.
  • Rutinen har nya inledande texter som sätter Godkännandeprocessen i kontext och som beskriver när och för vilka åtgärder processen ska tillämpas.
  • För att vägleda i hur Trafikverket avser att uppfylla kraven i Transportstyrelsens föreskrift (med avseende på 5 §, 6 § och 7 §) ligger nu ett dokument om uppfyllnad av TSFS 2022:47 som bilaga i rutinen.

Den som har frågor om eller synpunkter på den uppdaterade rutinen får gärna kontakta Godkännandestödet.

Den uppdaterade rutinen finner ni här: TDOK 2024:0081.