Forskning och innovation

Trafikverket driver och finansierar forskning och innovation i syfte att bygga ny kunskap och utveckla nya lösningar för ett hållbart och tillgängligt Sverige.

God tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera och en förutsättning för ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. Tillsammans med andra aktörer, som industri, näringsliv och akademi, genomför vi forskning och tar fram nya lösningar för att utveckla ett tillgängligt och hållbart transportsystem.

Forskning och innovation har stor potential inom ett flertal områden och kan bidra till minskade klimatutsläpp, förbättrad folkhälsa, gynna social inkludering, öka trafiksäkerheten och hantera trängsel i städer med snabb befolkningsökning.

Forskningen tar avstamp i visionen ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” som bygger på de transportpolitiska målen.

Här kan du läsa om alla våra pågående och avslutade projekt.

Smidigt Grönt Tryggt
Möjliggör överflyttning av mer gods från väg till järnväg och sjöfart. Bygger infrastruktur som bidrar till eller passar in i ett transporteffektivt samhälle. Samverkar med andra för att nå Nollvisionens etappmål, både för skyddade och oskyddade trafikanter.
Bidrar till utveckling i hela landet genom att sträva efter förstoring av arbetsmarknadsregioner. Utvecklar elektrifiering längs viktiga vägar. Åtgärdar brister i infrastrukturen så att väsentligt färre ska dö eller skadas allvarligt inom statlig väg och järnväg.
Gör det lättare att ta sig till regionala och nationella målpunkter. Bygger landskapsanpassad infrastruktur och anpassar en stor andel av den befintliga infrastrukturen. Genomför åtgärder så att väsentligt färre personer utsätts för dålig luftkvalitet.
Prioriterar transportlösningar som förbättrar tillgängligheten och minskar bilberoendet. Genomför insatser så att infrastrukturen inte motverkar en god vattenkvalitet. Genomför åtgärder så att väsentligt färre personer utsätts för buller.
Utvecklar yteffektiva person- och godstransportlösningar i tätort. Upphör med användningen av särskilt farliga ämnen. Bygger ut och möjliggör sammanhängande stråk för ökad och säker gång och cykling samt underhåller dem så att de kan användas året om.
Prioriterar transportlösningar som fungerar för grupper med olika förutsättningar.   Bidrar till att bytespunkter, rastplatser samt gång- och cykelvägar upplevs som attraktiva och trygga.
Minskar infrastrukturens barriäreffekter.    
Säkerställer att trafikinformationen är pålitlig, koordinerad och nås via olika kanaler för att passa olika behov.