Upprättande av väg- och järnvägsplaner

För åtgärder som utgör byggande av väg- eller järnväg ska en plan upprättas i syfte att pröva konsekvenser och markanspråk för den planerade anläggningen. Det är genom dessa väg- och järnvägsplaner som vi får rätt att bygga den planerade åtgärden.

När en väg/järnväg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas så att ändamålet med vägen/järnvägen uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden.

Om en vägplan/järnvägsplan medför att mark eller annat utrymme eller särskild rätt till mark eller annat utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 31 §/ 4 kap. 1 §, ska planen utformas så att de fördelar som kan uppnås med den överväger de olägenheter som planen orsakar enskilda.

13 § väglagen och 4 § 1 kap. lag om byggande av järnväg    

Upprättandet av väg- och järnvägsplaner regleras i väglagen (1971:948) och lag (1995:1649) om byggande av järnväg. I arbetet med att upprätta en väg- eller järnvägsplan följer krav på att:

 • Genomförande av samråd med en lagstadgad samrådkrets.
 • Genomföra miljöbedömning
 • Kungöra förslaget till väg- eller järnvägsplan och låta det granskas.
   

Förslaget till väg- eller järnvägsplanen innehåller alltid:

 • Plankarta
 • Planbeskrivning
 • Samrådsredogörelse
 • Fastighetsförteckning
 • Miljökonsekvensbeskrivning eller miljöbeskrivning
 • Övrigt underlag

En fastställd väg- eller järnvägsplan ger rätt att bygga vägen eller järnvägen på så sätt som redovisats i planen, samt rätt att ta redovisad mark i anspråk.