Regionala godstransportråd

De regionala godstransportråden arbetar för att utveckla och stärka samverkan mellan trafikslagen. De ska fungera som en nära länk regionalt i samarbetet mellan näringsliv och myndigheter.

Trafikverket är sammankallande och oftast är landshövdingen i något län ordförande. I de regionala godstransportråden finns representanter från branschorganisationer, handelskammare, myndigheter, transportbranschen, enskilda företag och akademien.

Syfte

 • Utveckla och stärka samverkan mellan olika trafikslag.
 • Stärka och utveckla dialogen mellan näringsliv och myndigheter.
 • Möjlighet att påverka beslut i tidiga skeden.
 • Bättre användning och välmotiverade kompletteringar av befintlig infrastruktur.
 • Att sprida information och kunskap om den goda transporten, goda exempel.

Utgångspunkter

 • De transportpolitiska mål som fastställs av riksdagen.
 • Trafikslagsövergripande synsätt.
 • Marknadsstyrda godstransporter.
 • Kundens perspektiv.

Vad gör de regionala godstransportråden?

Råden ska medverka till att underlätta möjligheterna för regionen att få de förbättringar och kompletteringar som krävs med utgångspunkt från näringslivets intressen. De ska också stimulera näringslivet till ett ökat medvetande kring sina transporter utifrån miljö-och kostnadseffektiva lösningar, bland annat genom att:

 • Besöka olika företag i regionen för erfarenhetsutbyte.
 • Arrangera workshops och seminarier där vi sprider goda exempel samt bjuder in intressanta föredragshållare.
 • Vara dialogpartner med Trafikverket för att kunna påverka i tidiga skeden.