Arbetsplatskontroller (APK)

Trafikverket utför arbetsplatskontroller (APK) på såväl väg som järnväg. Här finner du checklistor för arbetsplatskontrollerna.

Kontrollerna genomförs ute på arbetsplatserna enligt en checklista för arbetsplatskontroller för väg respektive järnväg (se länkar under rubriken blanketter för egenkontroll).

Checklistan består av frågor med koppling till olika regelverk och krav för aktuellt kontrakt. Frågorna kan antingen besvaras med ja eller nej. Ett nej-svar innebär en avvikelse.

Väg

Kontroller av utmärkning och trafikanordningar utförs av Trafikverkets kontrollanter vilka följer upp att utförarna följer gällande regelverk och kontrakt i och omkring arbetsplatserna. I samband med genomförd kontroll sker en återkoppling till ansvarig på arbetsplatsen.

Järnväg

Trafikverket utför arbetsplatskontroller på järnväg. Anledningarna är dels att Transportstyrelsen ställer krav på att Trafikverket ska utföra kontroller, dels så vill Trafikverket följa upp att överenskommelser i kontrakt följs. I samband med genomförd kontroll sker en muntlig återkoppling. Resultatet sammanställs sedan i en rapport som delges arbetsledningen.