Trafiksäkerhetsklassade GCM-passager

I kartverktyget trafiksäkerhetsklassade GCM-passager delar vi in passager för gångtrafik, cykel och moped i tre klasser: grön (god kvalitet), gul (mindre god), röd (låg). Här kan du också ta ut statistik via Excel och jobba vidare med den.

Syftet med klassningen är att ge ökad kunskap till underlag, för beslut och utveckling av trafiksäkrare korsningspunkter mellan oskyddade trafikanter och motortrafik.

Klassningen utgår från Nollvisionens krockvåldsprinciper för oskyddade. En GCM-passage definieras som säker om den är planskild eller att någon form av fysiskt farthinder finns i anslutning till passagen som medför att 85 procent av bilisterna passerar i maximalt 30 km/tim.  

Data finns registrerad på kommunalt vägnät i en större del av landets kommuner. På det statliga vägnätet har en mera systematisk inventering genomförts på Europavägar, riksvägar och länsvägar med vägnummer 1-500. Sporadiska registreringar förekommer på övriga delar av det statliga vägnätet.