Deltagare på JBS-konferensen den 9 mars 2023. Foto: Eva Jonsson/Trafikverket

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägens betydelse för landets konkurrenskraft i fokus på branschkonferens

JBS, järnvägsbranschens samverkansforum, höll den 9 mars sin konferens om aktuella frågor och utvecklingsområden. Medlemsorganisationerna, politiker och intresseorganisationer möttes i Stockholms gamla posthus, passande nog mitt emot centralstationen.

Dagens föredrag och samtal varvades mellan scenen och genom nedslag bland åhörarna, och den röda tråden var järnvägens roll i ett konkurrenskraftigt Sverige. Huvudmoderator för dagen var Britt-Marie Olsson, punktlighetsansvarig SJ.

Mentibild på storskärm med olika ord
Deltagarna fick en mentifråga när de anmälde sig: Vilken fråga tycker du är mest intressant kopplat till järnvägens roll i ett konkurrenskraftigt Sverige? Här syns svaren i ett ordmoln som visades från scenen. (Klicka för större bild) 

Att punktlighet, kapacitet och restid är a och o för en bra service på järnvägen var många överens om. Johan Wadman från Svensk Kollektivtrafik lyfte att branschen visserligen har ett varumärkesproblem på kort sikt – men samtidigt en privilegierad sits eftersom kunderna verkligen vill använda järnvägen.

Industrin representeras i JBS av Vossloh, specialister på spår och växlar, som framhöll fortsatt datadelning som nyckeln till framgång:

– Med all information vi har, och förståelsen för varandras problematik, kan vi hjälpa varandra – men affären kommer inte växa för någon av oss om vi bygger silos. Idag har vi möjlighet att veta exakt vad som bryts ner, varför, och vad som kan göras i tid, betonade Vosslohs vd Bertrand Gryspeert. Han fick medhåll av Henrik Dahlin, vd MTR Nordic:

– Det har hänt att punktlighetsproblem i till exempel Stockholm har spridit sig ända ner till Skåne och tvärtom. Därför måste vi verkligen samverka. 

Nyast i JBS styrelse är Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik på Trafikverket. Hon framhöll att järnvägen är bättre än sitt rykte – bland annat är punktligheten långt bättre än flygets – men att branschen behöver attrahera rätt kompetens, från olika bakgrunder, för att nå ända fram.

Handelskammare kom till tals

De regionala – och globala! – perspektiven lyftes under ett panelsamtal med företrädare för näringsliv och industri. Anders Wagner från Västsvenska handelskammaren visade prioriterade järnvägssträckor, inte minst Göteborg–Jönköping–Borås, och vände sig till politikerna i lokalen:

– Här har vi en miljon invånare, femton mil, fyra universitet och en högskola, och ett enkelspår halva vägen. Jag hoppas vi kan få nästa stambana, som är viktig för landet.  

Hans kollega från Norrbottens handelskammare, Linda Nilsson, hävdade att de stora satsningarna på grön industri i norr kräver dubbelspår på Malmbanan. Dessutom är de beroende av Ostkustbanan och fyrspår Stockholm–Uppsala.

Byggföretagen Norr representerades av Erik Ranängen (som visade sig ha städat lokstallar i Notviken under gymnasietiden). De 1070 miljarder som ska investeras påverkar också demografin, som genom inflyttning ska öka med 100 000 personer. Då behövs bostäder, men också infrastruktur, sa han:

– Sätt spaden i marken för att bygga bort Norrbotniabanans glapp och dubbelspår på Malmbanan!

Ministern lyfte järnvägen – med balans

När de orden yttrades hade näste talare på tur, infrastrukturminister Andreas Carlson, ännu inte anlänt till konferensen. Statsrådet intog dock scenen lagom till sitt anförande och instämde i att järnvägens konkurrenskraft är avgörande för Sveriges konkurrenskraft.   

Tre personer på konferens, de ler och tittar in i kameran
Trafikverkets gd Roberto Maiorana, JBS (avtackade) ordförande Lena Erixon och infrastrukturminister Andreas Carlson. (Klicka för större bild) 

– Infrastrukturen får inte bli en flaskhals för den gröna utveckling vi ser regionalt, nationellt och internationellt. Dessutom är vi i behov av robust infrastruktur med anledning av det nya säkerhetspolitiska läget. Vi ser det i Ukraina nu, där järnvägen är livsnerven både för få in förnödenheter men också för att rädda människor ut, sa Andreas Carlson.

Utvecklingen med att minska utsläpp går framåt, även för andra transportslag. Ministern ställde dem inte mot varandra, utan menade att alla behövs och är en förutsättning för intermodalitet. Men, citat: ”Det är ganska svårt att lasta all järnmalm på elflyg”.

Andreas Carlson nämnde också fem viktiga frågor under Sveriges ordförandeskap i EU: Förslag till reformering av kapacitetstilldelningen samt av lokförardirektiv för att underlätta rörlighet mellan medlemsstater, reviderad förordning TENT-T, ITS-direktivet (intelligenta transportsystem), samt främjandet av multimodala mobilitetstjänster.

Ministern fick också en fråga om omfördelningen av medel som gjorts från järnväg till väg.

– Trafikverket gav mig en rapport om att medel riskerade att brinna inne, och då såg vi stora behov även på vägsidan. Omfördelningen drabbar inte järnvägsunderhållet negativt utan kommer fördelas tillbaka när järnvägen kan absorbera dem, försäkrade Andreas Carlson, som avslutade med att han ser fram emot en god dialog med branschen.

Kunderna förväntar sig mer framöver

Nästa panel diskuterade kundernas förväntningar på framtidens järnväg. Monica Lingegård, vd SJ, menade att kundernas krav är ungefär som de alltid varit – hela, rena tåg i tid med god kundkommunikation – men att kraven i framtiden kan skärpas med riktigt vassa digitala lösningar.

– Min oro är snarare den osynk som vi är i när det gäller att kunna boka biljetter i tid. SJ har ingen marknadsutmaning, tvärtom har vi fler kunder än vad vi kan leverera till. Vi i JBS måste bli ännu bättre på att samarbeta i en komplex kontext, betonade Monica Lingegård.

Samma typ av reflektioner framfördes av konferensdeltagare i runda-bord-nedslag under dagen; att branschen väldigt lätt tappar bort sina kunder och sitt kundlöfte.

Claes Scheibe, vd Hector Rail, fyllde i och menade att järnvägen alltid kommer vara det effektivaste godsalternativet, men att Trafikverkets planeringssystem idag inte är tillräckligt flexibelt. Han tillade att JBS har en roll att spela i hur vi nyttjar infrastrukturen effektivare, för att få upp kapacitet på kort sikt nu när stambanorna har bromsats.  

Ted Lundström, Head of global logistics på Ovako, vittnade om att man är världsledande på stål med fossilfritt avtryck, men när kunderna frågar om man kan leverera på fossilfritt sätt är det tyvärr en utmaning.

– Jag håller med ministern; järnvägen är inte ohotad av andra trafikslag. Mitt medskick till er är: Vila inte på lagrarna – och ta med oss varuägare in i diskussionen! Vi vet vad som krävs av oss i ett internationellt perspektiv.

Sofia Malander, vd Östgötatrafiken, sa att den vardagliga arbetspendlingen måste prioriteras högre, och menade att branschens acceptans för störningar kanske är lite för hög. Hur skulle systemet behöva se ut om det verkligen ska fungera som vi tänkt? Vi måste veta vart vi ska för att nå dit, menade hon och lyfte tanken om en nollvision.

Personer i en panel på scen
Kundpanelen, från vänster: Moderatorn Britt-Marie Olsson, SJ, Ted Lundström, Ovako, Claes Scheibe, Hector Rail, Monica Lingegård, SJ och Sofia Malander, Östgötatrafiken.  

Trafikutskottet ville bort från snuttifiering

Delar av Trafikutskottet var närvarande och vissa fick möjlighet att delta på scenen. Ordföranden Ulrika Heie (c) flankerades av ledamöterna Maria Stockhaus (m), Åsa Karlsson (s) och Patrik Jönsson (sd). Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd modererade och tog utgångspunkt i deras respektive geografiska tillhörigheter från norr till söder, men lyfte sedan perspektivet till hela landet.

Åsa Karlsson framhöll att nya stambanor behöver byggas, medan Maria Stockhaus ville se transportslagen som en helhet och stärka intermodaliteten. Patrik Jönsson sa att de stoppade projekten ska genomföras, men inte för 320 km/h. Ulrika Heie tillade att diskussionen lätt fastnar i antingen stambanor eller ej. Hon menade att påbörjade projekt framför allt bör byggas klart för att åstadkomma en kapacitetshöjning.

Catharina Elmsäter-Svärd lade fram funderingen att istället för startdatum i planerna kanske man borde vända på det, och istället fastställa slutdatum för projekten – en tanke som panelen fann intressant.

Åsa och Ulrika är båda lärare i grunden och adresserade kompetensfrågan med att branschen borde åka ut och prata med elever redan i mellanstadiet. Panelen hann även prata lite landsöverskridande frågor, bland annat behovet av ett ministerråd för transporter och andra lösningar på EU-nivå.

Från vänster: Panelens moderator Catharina Elmsäter-Svärd med delar av Trafikskottet: Ulrika Heie, Maria Stockhaus, Patrik Jönsson och Åsa Karlsson.
Från vänster: Panelens moderator Catharina Elmsäter-Svärd med delar av Trafikskottet: Ulrika Heie, Maria Stockhaus, Patrik Jönsson och Åsa Karlsson.  

Samförstånd i stort – nu gäller det att våga mer

Oskar Fröidh, lektor i järnvägssystem vid KTH, tog vid och visade diagram över hur många (mångdubbelt) fler arbetsplatser som nås på en viss tid med snabbtåg.

Oskar Fröidh, lektor i järnvägssystem vid KTH.
Oskar Fröidh, lektor i järnvägssystem vid KTH. (Klicka för större bild) 

– Stora nyinvesteringar i järnväg bör borga för förbättrad attraktivitet, medan mindre investeringar troligen leder till stagnation och fortsatta punktlighetsproblem, varnade Oskar Fröidh.

Mot slutet av dagen konstaterade JBS styrelse att det finns samförstånd, men att det kan skilja i detaljer längre ner; till exempel att fokus behöver lyfta från regional till nationell nytta. 

– Vi är bättre än vårt rykte, och har också stor vilja att bli ännu bättre. Vi behöver visa genom att göra, framhöll David Lagneholm, förvaltningschef Trafikförvaltningen i Stockholm.

Roberto Maiorana, gd Trafikverket knöt an till tanken om en nollvision och att inga tåg ska ställas in med kort varsel:

– Vi ska våga lite mer. Kanske skulle vi kunna vända på hur vi gör, så att tågplanen slås fast tidigt och biljetter bokas om vid större förändringar.

Ted Söderholm, som nu lämnar Green Cargo, reflekterade över sina fyra år i JBS och sa att branschen har fattat vikten av datadelning och kapacitet, men måste våga föra en modigare dialog.

– Idag är det som när barn skriver till tomten, alla vill ha allt. Vi måste titta på målkonflikterna och vara modiga i våra prioriteringar, konstaterade Ted.

Till sist var det dags att tacka av JBS ordförande Lena Erixon som går vidare till andra utmaningar – och välkomna den nye. Lena, som var med och bildade JBS, avtackades med receptboken ”Svenska resmål”, och var glad över att forumet fortsätter. Hon passade på att ställa en klassisk sportfråga till den tillträdande ordföranden, Kristoffer Tamsons: Hur känns det?

– Det har varit en fantastisk dag, som stärker mig i övertygelsen att detta forum behövs. Här finns en positivism – något man tror på i grund och botten, kunskap och en jävlar-anamma-känsla. Jag vill lyssna och lära av er, avslutade Kristoffer Tamsons.


Vad tyckte du om dagen?

Linda Nilsson
 

Linda Nilsson, vd Norrbottens handelskammare:
– Det är första gången jag är med, men det känns som ett bra forum – lite av järnvägens Almedalen. Det är viktigt att lyfta nyttan för hela Sverige, ur klimat- och konkurrensperspektiv. Satsningarna i norr sker NU och är världsledande inom grön näring. Men på infrastruktursidan går det för långsamt, och där måste politikerna möjliggöra den gröna tillväxten. Trafas siffror visar en 50-procentig ökning av godsvolymerna fram till 2030, och då är inte alla investeringar medräknade! 

Kristoffer Tamsons
 

Kristoffer Tamsons, tillträdande ordförande JBS (tidigare bl.a. trafikregionråd i Stockholm samt ordförande Svensk kollektivtrafik):
– Branschen har ett tufft år bakom sig, men här i lokalen ser jag tillförsikt, optimism och ett stort kunnande. Många vittnar om de tre huvudutmaningarna punktlighet, utvecklad trafikinformation och kompetensförsörjning för att järnvägen ska kunna leverera. Järnvägen är mitt i ett stort teknikskifte där den nu behöver digitaliseras. Det ser jag som en oerhört viktig byggsten och stor potential. Viljan att dela data finns – nu behöver vi hitta uttrycken. 

Anna Ericsson
 

Anna Ericsson, chef verksamhetsområde Trafik på Trafikverket:
– Dagen har varit givande, särskilt som jag är ny på Trafikverket sedan februari. Jag slås av hur mycket kompetens det finns i branschen och den samsyn som finns om utmaningarna. Vårt samarbete kan ge vinster ur många perspektiv. Jag ser fram emot att fortsätta samarbetet, även i min linjeroll. Först av allt måste vi få till ett stabilt planeringssystem. Robertos tanke att lägga ut tågplaneringen inklusive planerade arbeten för ett helt år är intressant.  

 

 

Bertrand Gryspeert
 

Bertrand Gryspeert, vd Vossloh:
– Branschen har en positiv utveckling; vi är inte självgoda eller nöjda, utan ser att det kan göras mycket mer. Vi är beroende av varandra, och kommer ingenstans genom att leta fel hos andra. På en marknad som gått från monolitisk till avreglerad ser jag JBS som branschens ”vävstol” för att få ihop trådarna. Rätt inställning finns – nu behöver vi dela mer data och få en mer transparent syn på tillgångsförvaltningen, så att den blir en gemensam angelägenhet.