Åtgärderna med störst påverkan och effekt på transportsystemet fram till 2029

Genomförandeplan 2024–2029 visar de åtgärder Trafikverket planerar att genomföra under perioden och som har stor påverkan och effekt på transportsystemet, både under och efter genomförandet.

För att ge en bild av vilka åtgärder Trafikverket planerar för att underhålla och utveckla transportsystemet de kommande sex åren, tar vi fram en genomförandeplan. Den visar de åtgärder som kommer att ha störst påverkan och effekt på transportsystemet. 

Tommy Jonsson
Tommy Jonsson, Trafikverket 

– Jag ser genomförandeplanen som ett användbart verktyg i planeringen, både för oss själva och för våra kontakter. Den ger en enkel, tydlig och övergripande bild av Trafikverkets planerade åtgärder på utvalda järnvägsflöden och vägstråk. Den är också ett underlag för dialog mellan Trafikverket och kommuner, företag och organisationer samt för deras egen planering, säger Tommy Jonsson, tillförordnad verksamhetsområdeschef Planering, Trafikverket.

Åtgärderna i genomförandeplanen utgår från gällande långsiktiga planer 2022–2033, nationell plan för transportsystemet och beslutade länstransportplaner, samt andra politiska beslut som påverkar transportinfrastrukturen. 

Användbar för koordinering av planerade åtgärder

Genomförandeplanen samlar Trafikverkets planerade åtgärder. Därför är den också användbar för koordinering av åtgärderna.

Du som har läst genomförandeplanen tidigare kommer att känna igen dig. Nytt i årets version är dock att vi har anpassat planen efter den beslutade indelningen av transportflöden i järnvägsnätet. Det innebär att Malmbanan nu ingår i transportflöde, Luleå–Narvik.

Utgångspunkterna för genomförandeplanen är bland annat att:

  • vårda och förbättra den infrastruktur som finns
  • på ett tydligare sätt väga in näringslivets behov vid prioritering av åtgärder
  • systematiskt genomföra förebyggande åtgärder för att skapa ett robust system
  • transportsystemet ska vara säkert för användare och för omgivningen

Genomförandeplanen är trafikslagsövergripande och kopplar ihop Trafikverkets långsiktiga och kortsiktiga planering.