Automatkoppel från Voith.

Automatkoppel från Voith

Stor digitaliseringspotential i järnvägstrafiken med DAC

En viktig pusselbit i moderniseringen av godstrafik på järnväg är det digitala automatkopplet, DAC. Kopplet är en möjliggöraren för elektrifiering och dataöverföring mellan vagnarna och skapar förutsättning för det intelligenta godståget.

Med syftet att skapa samhällsnytta och driva på digitalisering och ökad graden av intelligens och automation i tågoperationer har Europe’s Rail och tidigare Shift2Rail, satsat stort på att utveckla och implementera digitala automatkoppel.

Vid sidan av själva automatiska hopkopplingen av godsvagnar är det fler nödvändiga uppgifter som idag utförs manuellt som kan ersättas genom ny teknik. Med digitala automatkoppel och kompletterande digitala lösningar kan godstrafiken på järnväg radikalt förbättras avseende kapacitet, punktlighet, arbetsmiljö, effektivitet och lönsamhet.

Jan Bergstrand, Trafikverket 

I Sverige genom Trafikverket och tillsammans med partners är vi bland annat drivande i demonstration och tester av DAC. Ett första vintertest skedde 2020 i Luleå där projektet fick med sig mycket erfarenhet och kunskap för att säkerställa kopplets funktionalitet i kall och snöig väderlek. År 2021 gjorde vi ett andra vintertest i Umeå/Vännäs-området, samt även ett första telematiktest (bl.a. sensorer) i Tortuna utanför Västerås.

 ‒ Digitala automatkoppel är en av de väsentliga möjliggörarna för att omvandla den europeiska godstrafiken på järnväg till en effektiv och konkurrenskraftig affär. Det skapar värde för Sverige och bidrar till en grönare godstrafik, säger Jan Bergstrand, projektansvarig i Trafikverket

Fälttest för telematik

Inom ramen för Europe’s Rail och delprojektet Fr8Rail IV har nu ett andra fälttest av telematik genomförts på svenska järnvägar för att verifiera prestandan på de elektroniska enheterna som samlar in och överför data för kommunikation, positionering och övervakning.

I godståget som kördes av CFL Cargo - Sverige, ingick 22 godsvagnar för containers vilka försetts med den elektroniska utrustningen. Godståget kördes tur och retur ett flertal gånger på sträckan Nässjö och Göteborg mellan 22 och 26 maj 2023. Testet avlöpte väl.

‒ Demonstrationerna är viktiga för att utveckla och säkerställa lösningarna men också för att bekräfta att en investering i DAC möjliggör införande av kompletterande viktiga tekniker som i sin tur bidrar till överflyttning av mer gods från väg till järnväg. Det bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle där de totala utsläppen från transportsektorn minskar trots att transportvolymerna totalt sett ökar, menar Jan.

EU-Flaggan EU-Rail logga

Grant Agreement number: 101004051 — FR8RAIL IV — H2020-S2RJU-2020 / H2020-S2RJU-CFM-2020