Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förlängd järnvägsgodskorridor i norr kan gynna internationella godstransporter

Väl fungerande godskorridorer bidrar till regeringen och EU:s mål om överflyttning av godstransporter till järnväg. Nu har Trafikverket tagit fram ett kunskapsunderlag om godskorridoren Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor, ScanMed RFC.

Syftet med EU:s godskorridorer på järnväg är att förbättra effektiviteten i godstrafiken på järnväg i förhållande till andra transportsätt. Det är regeringen som har givit Trafikverket i uppdrag att ta fram kunskapsunderlaget inför EUs översyn av förordningen om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik.
Rapporten fokuserar på godskorridorens funktion i Sverige och vad en förlängning av nuvarande godskorridor till Uleåborg och Narvik skulle innebära. Den visar bland annat att en förlängd godskorridor bidrar till EUs ambition om bättre transporter över landsgränser.

Grafik godskorridor
 

Flest förplanerade tåglägen i den norra delen av godskorridoren

– Internationella godstransporter på järnväg ska vara effektiva och behöver en pålitlig kapacitet som är enkel att boka. Eftersom det går att ansöka om förplanerade internationella tåglägen förenklar det för godstransporter som ska gå över landsgränserna. Vår bedömning är att godskorridoren i stort fungerar bra, säger utredningsledare Anna Knutsson på Trafikverket.

Idag bokas förplanerade internationella tåglägen främst i den norra delen, mellan Malmö och Maschen (Tyskland) av korridoren. I Sverige bokas flest förplanerade tåglägen mellan Hallsberg – Mjölby – Malmö och Peberholm.

Större potential på sikt för en förlängd godskorridor

Enligt Trafikverket är potentialen för en förlängd godskorridor begränsad idag. Det beror på att varken finsk eller svensk godstrafik på järnväg uppfyller kraven för att kunna nyttja den förlängda delen i korridoren. Det är i dag bara vissa norska godståg som skulle kunna ansöka om förplanerade internationella tåglägen om korridoren förlängs.

– På lite längre sikt finns det större potential för en förlängd korridor, men det förutsätter att näringslivet i norra Skandinavien och Finland ändrar sitt transportupplägg. Varuägare, åkerier och terminaler är positiva till förplanerade tåglägen och vill öka transporterna i korridoren om järnvägen erbjuder rätt tjänster och service, säger Anna Knutsson.

Det pågår just nu en revidering av förordningen om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik. Samtidigt införs en ny process för tilldelning av tider i spår på den svenska och europeiska järnvägsmarknaden. Detta kommer sannolikt förändra hur förplanerade tåglägen kommer att användas.

– Trafikverket är principiellt positiva till en förlängd godskorridor men om Sverige ska rekommendera en förlängning så måste vi först se vad EUs reviderade förordning om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik innebär, avslutar Anna Knutsson.