Kostnader – från behov till färdig infrastruktur

Det finns många faktorer som påverkar kostnaden för ett infrastrukturprojekt. När förutsättningar ändras så behöver vi anpassa planer och kalkyler. Regeringen beslutar vilka projekt som ska utredas och genomföras.

Bilden visar övergripande de delar som ingår i processen från att ett behov lyfts till det att infrastrukturen är färdigbyggd. I processen ingår fysiska utredningar och finansiella beräkningar och underlag. Den transportpolitiska processen omfattar mål, inriktning och beslut. Omvärldsfaktorer kan också påverka tid, kostnad och innehåll i infrastrukturprojekt.  

Infrastrukturprojekt är komplexa och tar ofta lång tid att genomföra från det att ett behov identifieras till dess att infrastrukturen är öppen för trafik. Att utreda behov, se på möjliga lösningar och fatta beslut är en del av den demokratiska processen. Fyrstegsprocessen är vägledande för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar. Samarbeten sker ofta med intressenter som exempelvis kommuner, intresseorganisationer och näringsliv. Under planerings-  och byggtid sker löpande dialoger mellan berörda parter. Olika intressen och nyttor vägs löpande mot varandra.

I tidiga skeden är kostnadsbedömningen alltid grov

Det är ofta en grov kostnadsindikation som ligger till grund när ett projekt första gången tas med i den nationella transportinfrastrukturplanen. När åtgärden finns med i planen kan vi utreda djupare kring utformning och genomförande. I början av utredningen är inte sträckningen i terrängen eller den slutliga utformningen fastställd. Även geotekniska och geohydrologiska förhållanden bygger vi upp kunskap om successivt genom undersökningar. Varefter utredningen fortgår samlar vi in mer kunskap om förutsättningarna och kalkylerna blir mer träffsäkra.

Bilden visar exempel på omvärldsfaktorer som kan påverka tid, kostnad och innehåll som t.ex. nya bestämmelser och tvingade krav, konjunktur och marknadsläge, överklaganden, politiska beslut, lagstiftning, miljöåtgärder och möjlighet att få tillgång till trafikerade anläggningar. Bilden visar också delar i den transportpolitiska processen som pågår parallellt med planerings- och byggprocess. 

När förutsättningar ändras så behöver vi anpassa planer och kalkyler. Yttre faktorer som påverkar kostnaden är nya bestämmelser och tvingade krav som kan tillkomma under en planeringsprocess. Kostnadsjusteringar kan också bero på konjunktur och marknadsläge, överklaganden, politiska beslut, lagstiftning, miljöåtgärder och möjlighet att få tillgång till trafikerade anläggningar. Att fastställa väg- eller järnvägsplan är processer som tar lång tid och kan påverka tid och kostnad.

I takt med att processen går framåt får vi ny kunskap som påverkar tid, kostnad och innehåll. Vi balanserar dessa delar mot varandra i dialog med andra aktörer och i förhållande till ramar och inriktning i nationell plan.

Regeringen får uppdaterade kalkyler från Trafikverket vid bestämda beslutspunkter

Det ekonomiska planeringssystemet med nationell plan och förberedelse- respektive byggstartbeslut innebär att ett investeringsobjekt prövas av regeringen vid tre tillfällen. Regeringen kan även besluta om ändring eller avslut av projektet. Systemet innebär krav på projekten om uppdaterade kalkyler innan slutligt beslut om byggstart.

Innan byggstartsbeslut görs en mängd utredningar som successivt och sammanvägt bygger upp bilden av vad projektet kommer att kosta att genomföra och bidrar till i samhällsnytta.

Vi förbättrar och utvecklar löpande våra arbetssätt kring kalkyler och kostnader

Bilden visar övergripande de delar som ingår i processen från att ett behov lyfts till det att infrastrukturen är färdigbyggd. I processen ingår fysiska utredningar och finansiella beräkningar och underlag. Den transportpolitiska processen omfattar mål, inriktning och beslut. Omvärldsfaktorer kan också påverka tid, kostnad och innehåll i infrastrukturprojekt.  

Trafikverket arbetar kontinuerligt med att förbättra förutsättningarna för kostnadskalkylerna och förtydliga kommunikationen kring dem. Flera utvecklingsarbeten pågår.

Ett exempel är vårt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen  2022-2033 där vi tydliggör i vilket skede projekten är och redovisar kostnadsintervall i syfte att förtydliga att det finns större osäkerheter tidigt i planeringen.

Det pågår flera utvecklingsarbeten för ökad prognossäkerhet och bättre kostnadsstyrning av infrastrukturprojekt. Bland annat tog Trafikverket under år 2020 fram en tydligare kalkylprocess med flera beslutspunkter för olika projekteringsfaser.

Trafikverket genomförde under 2021 en omorganisation av investeringsverksamheten, där projekt av liknande karaktär samlades organisatoriskt, för att kunna ha större erfarenhetsutbyte och optimera arbetet mer effektivt och med ökad kostnadskontroll.