Driftorderhantering

Här finner du information om arbetsbegäran på högspänningsanläggningar och läsa om vad det innebär för dig som entreprenör och eldriftingenjör.

En arbetsbegäran ska alltid skickas in via Trafikverkets system "Driftorderwebb EAB". För att komma åt detta system krävs att du har ett så kallat 90-konto hos Trafikverket. Att skapa ett 90-konto hjälper din projektledare på Trafikverket dig med. Du finner en lathund för hur man loggar in här till höger på sidan. I undantagsfall kan arbetsbegäran mailas in till avbrottplanering (se under visa kontaktuppgifter).

Blankett för att skicka in arbetsbegäran med mail finns här till höger på sidan.

Arbetsbegäran ska ha kommit in till trafikcentralen senast 10 arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas. Entreprenören ska få ett svar på arbetsbegäran inom tre arbetsdagar.

Senast tre arbetsdagar efter att en arbetsbegäran har kommit in till trafikcentralen ska den eldriftsansvarige meddela arbetsledningen om arbetsbegäran har beviljats eller inte. Om arbetsbegäran är ofullständig eller felaktig avslås den.

Planering av kopplingsåtgärder

När en arbetsbegäran har granskats och blivit godkänd ska frånkopplingen planeras av en eldriftingenjör eller annan person med elkompetens.

Den som planerar frånkopplingen ska ha fått en skriftlig delegering för detta från den eldriftsansvarige. Personen ska också ha kunskap i att läsa kopplings- och gruppscheman för kontaktledningsanläggningen.

Frånkopplingen får även planeras genom simulering i GELD. Beteckningar för de frånskiljare som ska vara öppna och blockerade ska antecknas på arbetsbegäran. Detta gäller även information om vilka sträckor och spår som då blir spänningslösa.

Avstämning mot BUP-planering

När frånkopplingen planerats ska kontroll göras så att det spänningslösa området ryms inom det planerade arbetsområdet enligt banupplåtelseplanen (BUP), såväl geografiskt som tidsmässigt.

Arbetsbegäran som avslås

En arbetsbegäran ska avslås om det finns felaktigheter i den mot BUP-planeringen. En avslagen arbetsbegäran sänds till avsändaren med en förklaring samt med uppmaningen att kontakta den som har beställt arbetet för att få en ny BUP-planering.

Arbetsbegäran som beviljas

När arbetsbegäran har kontrollerats mot BUP-planeringen och inga felaktigheter kan konstateras ska den beviljas.

En beviljad arbetsbegäran innebär ingen garanti för att arbetet kommer att kunna utföras under den tidsperiod som anges i arbetsbegäran. Tiden för arbetet kan behöva justeras i samband med att driftordern upprättas.

Beviljad arbetsbegäran ska lämnas till den som ska upprätta driftordern för det aktuella driftledningsområdet.

Upprätta driftorder

Under arbetet med att upprätta driftordern kommer kopplingar, gränspunkter med mera att behöva stämmas av med den kopplingsansvariga för arbetet. Entreprenören ska hjälpa till med detta.

En färdig driftorder för arbetet ska ha kommit till entreprenören och elsäkerhetsfunktionärer minst 3 arbetsdagar innan arbetet påbörjas.