50-skylt intill vägkant.

گواهینامه های خارجی در سوئد

سوالات معمول پیرامون رانندگی با گواهینامه های خارجی در سوئد و اینکه چه زمانی میتوان گواهینامه رانندگی سوئدی تهیه نمود.

در صورتیکه دارای گواهینامه ای هستید که از سوی یک کشور در خارج از کشورهای عضو پیمان  اقتصادی اروپا (EES) صادر شده باشد ،   تا یکسال پس از ثبت هویت خود نزد اداره ثبت احوال  سوئد،  می توانید با آن گواهینامه در سوئد رانندگی کنید.  در صورتیکه  در اداره ثبت احوال سوئد ثبت نشده اید  می توانید تا زمانیکه گواهینامه مذکور دارای اعتبار باشد در سوئد رانندگی کنید.