Pilotprojekt i Väst utvecklar säkerheten vid vägarbete

Trafikverkets mål är att ingen ska skadas vid ett vägarbete. Ett pilotprojekt i Västsverige undersöker nu hur hela projektorganisationen kring vägarbeten kan inkluderas och ta ansvar för att göra arbeten på våra vägar säkrare.

De som har vägen som sin arbetsplats är utsatta. Alla trafikanter uppmärksammar inte ett framförvarande vägarbete och i värsta fall är olyckan ett faktum. Trots att det finns en mängd regler som styr hur ett vägarbete ska uppmärksammas är risker svåra att alltid helt minimera.

– Vi behöver göra mer, det är tydligt. Det vi kan fokusera på är de delar vi själva har rådighet över, men naturligtvis vill vi att trafikanterna också anpassar sig mer för att minska risken för olyckor, säger Per Kärrdin enhetschef på Trafikverket Västra regionen och initiativtagare till pilotprojektet.

Pilotprojektet pågår våren 2024 i ett kontrakt som har mycket arbete i trafikmiljö samt arbeten med flera korta och omväxlande jobb som kräver stort fokus på säkra arbetsplatser.

Ett konkret exempel är att vägarbetarna får ha lysande selar på sig som ökar synligheten vid arbeten kvälls- och nattetid. Utöver detta undersöker Trafikverket hur de regler som finns kan efterföljas på ett bättre sätt och hur alla från ledare till de som arbetar ute i trafikmiljön kan ta ansvar för det. Under pilotprojektet används också drönare för att kunna utvärdera om det är ett bra hjälpmedel för att till exempel få en överblick över trafikanordningarna på plats. Inom projektet kommer Trafikverket tillsammans med leverantören vidare att följa upp eventuella brister som noteras på samtliga nivåer inom projektet och ta fram konkreta åtgärder för att dessa brister inte ska upprepas. Dessutom kommer tätare kontroller att genomföras för att säkerställa att reglerna följs. Projektet som helhet utvärderas därefter för att se om de tänkta effekterna uppnås.

– Vi vill gärna bidra till en förflyttning på detta området. Reglerna och kraven behöver omsättas i praktiken och bli till tydliga arbetssätt så att alla kan ta ansvar för sin del i helheten. Det går inte att tro att någon annan sköter det. Identifieras delar som inte fungerar måste vi agera och justera så att vi har säkra arbetsplatser, annars ska vi inte arbeta ute i trafikmiljön, säger Per Kärrdin. 

Säkra arbetsplatser ska alltid vara en prioriterad fråga för Trafikverket och att mer behöver göras framgår även i ett regeringsuppdrag som Trafikverket tidigare har fått. Uppdraget innebär att ta fram och genomföra en handlingsplan för ökad säkerhet i och runt arbeten på väg vilket är en del av regeringens arbetsmiljöstrategi 2021 – 2025.