Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utvärderingen av MPK Start är klar

För att lära av de problem och utmaningar som följde i spåren av införandet av MPK har en utvärdering genomförts under 2023. Slutsatserna av utvärderingen finns nu presenterade i en rapport.

Anna Ericsson, chef verksamhetsområde Trafik 

Under 2021 och 2022 införde Trafikverket stegvis ett nytt system för att planera och leda järnvägstrafik. Syftet var att från tågplaneskiftet 2023 bättre kunna möta en kraftigt ökande efterfrågan på klimatsmarta resor och transporter samt ett ökat behov av underhållsinsatser.

– Att införa MPK var nödvändigt, det tror jag inte någon säger emot. Däremot finns det saker i införandet som hade kunnat fungera bättre. Utvärderingen är ur ett ledningsperspektiv många gånger tuff läsning, men ska vi lära av erfarenheterna behöver vi vara transparenta säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

Den som har tagit utvärderingen i hamn är Christian Ljungdahl. I rapporten om utvärderingen pekas ett antal orsaker ut som tillsammans med tidsbrist ledde till det akuta läget inför och efter införandet. Utvärderingen innehåller också rekommendationer som syftar till att stärka förutsättningarna att genomföra liknande projekt i framtiden.

Christian Ljungdahl, ansvarig för utvärderingen av MPK Start 

– Utvärderingen har varit ett omfattande arbete som bland annat bygger på protokoll, minnesanteckningar och ett 80-tal intervjuer med intressenter från hela branschen. I komplexa projekt med många intressenter och angränsande system, och där dessutom förändringen genomförs under pågående trafik, är utmaningarna särskilt många. Därför behöver vi dra lärdomar för kommande projekt med motsvarande svårighetsgrad. Det handlar om att skapa rätt arbetssätt och att ge alla involverade rätt förutsättningar säger Christian Ljungdahl, ansvarig för utvärderingen.

Rapporten vänder sig i första hand till verksamhetsledning och projektstyrgrupper. Men det finns ett generellt läsvärde för alla som är eller kommer i kontakt med stora komplexa projekt.

– Det har varit en omtumlande tid, och vi har fortfarande visst utvecklingsarbete kvar för att få alla de leveranser som möjliggör en effektivare planering, tilldelning och uppföljning av den så kallade tåglägestjänsten på plats. Tack vare en enorm arbetsinsats av många medarbetare både på Trafikverket, hos järnvägsföretagen och hos underhållsentreprenörerna har vi dock kommit långt, vilket inte minst ett framgångsrikt arbete med nästa års tågplan visar avslutar Anna Ericsson.