Denna nyhet är äldre än 6 månader

Transformering av Europas godstrafik på järnväg

Inom Europe’s Rail är arbetet organiserat i sju flaggskeppsprojekt. Trafikverket deltar och driver arbetet inom samtliga områden tillsammans med företrädare från akademin och branschen. Här presenteras det femte som går under namnet TRANS4M-R.

Järnvägsgodssektorn står inför en mängd utmaningar som brist på nätkapacitet och produktivitet. Manuella processer tar tid och innebär säkerhetsrisker för dem som utför operationerna. Järnvägen måste ta till sig den framväxande digitala tekniken för att möta kundernas och omvärldens behov.

Projektet TRANS4M-R (utläses Transforming Rail) ska leverera lösningar som bidrar till ökad kapacitet, högre genomströmning och kortare transporttid för godstrafiken. Det ska åstadkommas genom ökad digitalisering och automatisering av järnvägens godsoperationer.

Målsättningen är att öka transportvolymen

Att öka attraktiviteten för godstransport på järnväg och samtidigt flytta godstransporter från väg till järnväg innebär lägre utsläpp av koldioxid och en möjlighet att komma till rätta med trafikstockningar. Projektet har därför en målsättning om att framtagna lösningar ska öka transportvolymen som körs på järnväg till 50% år 2050.

– Vårt övergripande mål är att och etablera godstransporter på järnväg som ryggraden i Europas logistikkedja, säger Jan Bergstrand, projektansvarig i Trafikverket.  

Projektet omfattar två teknikkluster

De två teknikkluster som projektet omfattar är:

  • Fullständig digital godstågdrift (FDFTO) – omfattar även vidareutveckling av det digitala godståget och fortsatt utveckling av det digitala automatkopplet (DAC) liksom att integrera med hjälp av digitala kopplets funktioner andra möjliggörande lösningar.
  • Sömlös fraktdrift (SFO) – projektet arbetar för en sömlös och integrerad interoperabilitet mellan mjukvarudefinierade system och digitala järnvägstjänster
    Inom båda klustren genomförs utveckling, validering och flertalet demonstrationer av olika tekniker för att säkerställa att förväntade automationsfördelar kan realiseras fullt ut.

Ökad kvalitet och tillförlitlighet

TRANS4M-R leveranser ska också stärka den gränsöverskridande samordningen och samarbetet mellan järnvägsinfrastrukturförvaltare samt bidra till en optimerad övergripande operation/styrning av järnvägsnätet och därmed bidra till ökad kvalitet och tillförlitlighet i järnvägserbjudandet.

Målet är att via sömlösa, integrerade, interoperabla och validerade lösningar uppnå ett gemensamt EU-ramverk/transportområde för järnvägsfrakt med tydliga gränssnitt för en effektiv teknisk systemintegration. Det skapar förutsättningar för en sömlös drift mellan länder och aktörer inkluderat bättre förutsättningar för samverkan med andra transportslag.

TRANS4M-R samlar 71 partners, från slutanvändare, storindustri, järnvägsföretag, operatörer och vagnhållare, små och medelstora företag till akademi, forskningsplattformar och infrastrukturhållare.

 

Ansvarig i Trafikverket: Jan Bergstrand, PL  GA: 101102009
Jan Bergstrand, Planering. 

Ansvarig i Trafikverket:
Jan Bergstrand, Planering.

Grant Agreement (GA):
101102009

EU-Rail lansering logga_180.png

EU_Flaggan_.png