Frågor och svar om kompetens för arbete på väg

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om kompetens för arbete på väg.

Frågor om kompetenskrav

Den kompetens inom "Arbete på väg" som Trafikverket kräver framgår i respektive kontrakt, med hänvisning till aktuellt kravdokument TDOK 2018:0371. 

Om du inte jobbar i ett kontrakt som Trafikverket upphandlat så omfattas du inte heller av Trafikverkets APV kompetenskrav. Då får du vända dig till din arbetsgivare/uppdragsgivare för att ta reda på vad som gäller i det just det arbete som du jobbar i och för de arbetsuppgifter som just du ska utföra  (till exempel med kommuner, elbolag, med flera).

Nej, då ställer inte Trafikverket några APV kompetenskrav på dig, däremot så gäller fortfarande övriga lagar så som Trafikförordningen, Arbetsmiljölagen, med flera. Om du också har tillstånd från Trafikverket så har du eller din beställare fått en villkorsbilaga som ni måste följa. Men denna innehåller inga krav på just APV kompetens.

Din arbetsgivare avgör vilken kompetens som du behöver, beroende på vilket arbete som du utför. Arbetsgivaren ansvarar även för att bedöma om du har tillräcklig erfarenhet/praktik för att utföra aktuellt arbete.

Trafikverket ställer krav på säkerhetskompetens vid arbete på väg och även här är det din arbetsgivare som måste säkerställa att ni följer dessa krav och meddela vilka krav och eventuella certifieringar som gäller just dig.

Eleven är att betrakta som besökare på vägarbetsplatsen och dessa skall hela tiden vara under ledning av handledare eller motsvarande funktion, vilken säkerställer att eleven/besökaren får den säkerhetskompetens som hen behöver för att utföra sin praktik/besök säkert för sig själv och andra. Om eleven/besökaren utför eget arbete, utan överinseende av handledare eller liknande, så gäller ordinarie kompetenskrav.

Myndigheten Trafikverket har inga APV-utbildningar som externa kan anmäla sig på. Ur konkurrenssynpunkt så får vi inte heller rekommendera en utbildare framför en annan. Däremot har vi tagit fram två stycken broschyrer som kan vara nyttiga att ta del av.

Broschyrerna hittar du på sidan Arbete på väg (APV)

Det finns inga krav eller register på lärare inom "Arbete på väg" utan vem som helst får utbilda i detta, även om Trafikverket rekommenderar att man bör ha egen dokumenterad erfarenhet inom området.

ID06 är ett kort som du ansöker om via din arbetsgivare eller företag. Det bevisar var du är anställd och används för att säkerställa att du har behörighet till din arbetsplats i det kontrakt du arbetar i och som Trafikverket har beställt.

För kontakt, besök www.id06.se.

I första hand är alltid Trafikverkets projektledare kontaktperson.

Det framgår i respektive kontrakt och i allmänna bestämmelser och kan variera. För kontrakt skapade efter 15 oktober 2020 är vitena inskrivna i kontraktshandlingarna och där gäller följande:

 • För ej uppfyllt kompetenskrav enligt STEG 1 utgår vite om 1000 kronor per person.
 • För ej uppfyllt kompetenskrav enligt STEG 2.1, 2.2 samt 2,3 utgår vite om 10.000 kronor per person.
 • För ej uppfyllt kompetenskrav enligt STEG 3.0 utgår vite om 20.000 kronor per person.

Ja, certifieringen är personlig och följer med även om du byter arbetsgivare samt kommer att finnas på samtliga ID06 kort om du har flera arbetsgivare.

Det finns möjlighet att få frågor och svarsalternativ upplästa. Förlängd provtid för kunskapsprov vid Trafikverket kan beviljas om det finns särskilda skäl.
Läs mer på sidan:

Anpassade teoriprov (trafikverket.se)

Kunskapsprov med tolk vid Trafikverket bifalles ej eftersom provtagaren enligt kontraktskrav ska kunna kommunicera på svenska.

 

Frågor om APV certifieringsprov och registrering av id06-kort

Krav på certifieringsprov framgår i TDOK 2018:0371 och du kan läsa mer om dessa på denna sidan Kompetens för arbete på väg (APV).
 
Observera att om du ska göra flera av dessa arbetsuppgifter eller ha flera av dessa ansvarsområden så kan du behöva göra mer än ett certifieringsprov. Här är några exempel på arbetsuppgifter som kräver certifierad personal och vilket prov som ska utföras:

 • 2.1: Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon) samt den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar.
 • 2.2: Den som i TA-planen står som utmärkningsansvarig och ansvarar för trafik- och skyddsanordningar inklusive trafikdirigering.
 • 2.3: Den som ansvarar för att monteringen av längsgående barriärer är korrekt utförd.
 • 3.0: Den som styr och leder utförande personal på vägarbeten och har arbetsmiljöansvar för dessa.

Du har missat att du måste registrera ditt aktiva ID06-kort i Trafikverkets registreringsklient och godkänna att vi får hantera dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Det gör du på den här sidan: Registreringsklienten

Ja. Idag kan du besöka receptionen på fyra orter där Trafikverkets Regionkontor finns (OBS gäller ej receptioner hos Förarprov). Där får du hjälp att manuellt registrera ditt ID06-kort och godkänna hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Orterna är:

 • Kristianstad
 • Göteborg
 • Solna
 • Luleå.

Antalen orter ska bli fler i framtiden.

Vanligtvis behöver man ha minst 75 procent rätt för att bli godkänd.

Godkända certifieringsprov är giltiga i fyra år. Bokning av nytt prov kan ske tidigas ett år innan certifieringen går ut.

Myndigheten Trafikverket är endast en kravställare och håller inga externa utbildningar. Det finns utbildningar på marknaden.

Det registreras automatiskt i ID06 kompetensdatabas och finns således registrerat på ditt eller dina ID06 kort: www.ID06kompetensdatabas.se

Du kan också logga in på Förarprovs sida för att se och skriva ut ditt resultat:  fp.trafikverket.se/boka. Andra intyg än dessa utfärdas inte.

Samtliga personer som omfattas av krav på certifieringsprov har särskilt viktiga roller och uppgifter för säkerheten på vägarbetsplatsen. I dessa roller har det bedömts som avgörande för säkerheten att de kan kommunicera på svenska. En person som klarar att skriva godkänt resultat på ett certifieringsprov anses också uppfylla kravet på att kunna kommunicera på svenska språket.

 

Frågor på kompetenskrav i steg 1-3

En leverantör eller arbetsgivare måste kunna verifiera att varje medarbetare uppfyller de grundläggande säkerhetskraven enligt "Steg 1". Detta skall göras med så kallad "Kompetensintyg".

Arbetsgivaren behöver inte vara expert på APV för att göra detta utan kan åberopa andra intyg som visar på att en medarbetare har den kometens som krävs. Man kan t. ex.  åberopa CV:n, referensuppdrag, handledarrapporter, utbildningsintyg, utlåtande från mer erfarna kollegor, kompetensinventeringar etc.

Det finns ingen giltighetstid på kompetensen i steg 1 då säkerhetskompetensen alltid ska finnas och alltid vara aktuell.

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att personal har den kompetens som krävs och som ansvarar för intyget. Intyget ska även innehålla annan dokumentation som visar på att en medarbetare har den kometens som krävs. Det kan t.ex. vara CV:n, referensuppdrag, handledarrapporter, körkort, YKB, utbildningsintyg, utlåtande från mer erfarna kollegor, kompetensinventeringar etc.

Ett kompetensintyg skall vara skriftligt dokumenterad och finnas i varje medarbetares personalakt.

Det gör du själv. Och precis som om du hade haft en chef som hade gjort detta så betyder inte ett ensamt påstående någonting om det inte samtidigt också kompletteras med andra intyg, så som CV:n, referensuppdrag, utbildningsintyg, kompetensinventeringar, ”gröna” kontrollrapporter etc.

Inte nödvändigtvis. Bara för att man deltagit på en utbildning så är det ingen garanti att man lärt sig något och fått rätt kompetens, vilket är det som Trafikverket ställer krav på. Detta är anledningen till att det är arbetsgivaren som måste kontrollera och verifiera att varje medarbetare har grundläggande säkerhetskompetens i APV och tillse att det finns dokumentation (kompetensintyg) som styrker detta, för varje individ.
 
Grundutbildningar i APV är bra för de som är nya i branschen eller som varit ifrån vägarbetsbranschen en längre tid och ett sådant kompetensintyg är naturligtvis bra även för arbetsgivarna att åberopa som kompetensintyg. Däremot är det inte tillräckligt med enbart detta intyg, främst då kraven enligt steg 1.3 handlar om att varje medarbetare ska ha anpassad säkerhetskomptens beroende på vad de jobbar med. Och det är mycket ovanligt att man anpassar allmänna grundutbildningar utifrån samtliga deltagares arbeten och roller.
 
Om däremot utbildningsintyget kompletteras med referensuppdrag eller CV:n som visar att personen har flerårig erfarenhet från samma arbete samt gärna ett expertutlåtande från en mer erfaren kollega eller handledare så är det rimligt att anta att han/hon uppfyller kraven enligt steg 1.

Kompetenskravet enligt steg 1.3 kommer från Arbetsmiljölagstiftningens krav att alla ska ha ”den säkerhetskompetens som krävs för att utföra ett visst arbete säkert för sig själv och andra”. Det handlar alltså om krav att man har rätt säkerhetskompetens för de arbetsuppgifter man skall utföra.

Om man endast ska inventera floran i vägkanten så skall man ha säkerhetskompetens för just detta medan om man skall spränga bort berg vid en väg så måste man ju ha en annan kompetens. Skall man projektera en framtida väganslutning så behöver personen ha säkerhetskompetens för hur detta arbete utförs och behöver inte kompetens om t.ex. hur man ska inventera floran säkras eller hantera lastsäkring och farligt gods. Det är detta som är essensen i steg 1.3 kravet. 

Nej. Förutom certifiering i vinterväghållning så krävs bara att du också uppfyller de grundläggande säkerhetskraven enligt steg 1, vilket skall intygas med kompetensintyg i din personalakt.

Nej, däremot skall det finnas så kallade kompetensintyg i din personalakt som styrker att du har den kompetens som krävs samt att person certifierad enligt steg 2.2 skall ha verifierat att du utför ditt arbete korrekt.

Har de nyligen erhållit kompetens enligt steg 1.3 bör du alltid vara närvarande och kvalitetssäkra deras arbete. Med tiden och i och med att du konstaterar att de sköter sin vaktsyssla korrekt, borde du kunna utföra andra nödvändiga sysslor. Men du bör alltid vara lättillgänglig och finnas nära till hands för att snabbt kunna hjälpa till eller stödja vakten.

Det är du som ansvarar för att säkerställa att de utför sitt jobb korrekt och därför är det endast du som kan avgöra vilken närvaro du behöver ha.

Ja, alla som ansvarar för trafik- och skyddsanordningar ska vara certifierade enligt steg 2.2. I ditt fall handlar det ju om att man måste ha rätt kompetens för att ta fram en TA-plan men även rätt kompetens på de som ska tillse att den tillämpas på rätt sätt i praktiken.

Nej, om du även ska projektera på TA och/eller ta fram en TA-plan så måste du även ha certifiering enligt steg 3. Detta för att du behöver den kompetensen för att utföra ditt jobb på ett korrekt sätt. Men om du ska projektera något annat än TA,till exempel en bro så behöver du ingen certifiering och det räcker att du uppfyller grundkompetensen enligt steg 1.

Ja, om det är du som har det formella arbetsmiljöansvaret för vägarbetarna, vilket gäller såväl egen som inhyrd personal. Men om det finns någon arbetsgivarföreträdare som är ”närmare” vägarbetarna så räcker det med att hen är certifierad enligt steg 3.0.

Trafikverket andemening med kravet enligt steg 3.0 är att tillse att den arbetsgivarföreträdare som är närmast vägarbetet och vägarbetarna ska ha kompetens inom "Arbete på väg" så att hen kan säkerställa att förutsättningarna för en god säkerhet finns på arbetsplatsen.

Personen som omfattas av kravet enligt steg 3.0 har även ett ansvar för att säkerställa att underentreprenörers personal uppfyller Trafikverkets krav. Det måste finnas minst en person med kompetens enligt steg 3.0 kopplad till varje vägarbetsplats.

 

Övriga frågor

Beroende på vad din fråga gäller, finns olika kontaktvägar:

Krav och kontrakt

Är du osäker på vad som gäller dig i ditt kontrakt? Kontakta i första hand din platschef eller ombud (projektledaren) för entreprenaden då det i kontraktet mellan entreprenör och Trafikverket framgår vad som gäller.

Generellt om Kompetenskrav och certifieringsproven

Kompetenskrav APV

Kompetenskrav Vinterväghållning

 • Dan Eriksson, Underhåll: kompetenskrav_vag@trafikverket.se
 • Kontakt via Trafikverkets kontaktcenter telefonnummer: 0771-921 921.
  Öppet måndag-fredag klockan 8.00-16.00.

Bokning och genomförande av certifiering (Förarprov)

Frågor som berör bokning, betalning, ID-handlingar, förlängd provtid:

 • Kundtjänst förarprov telefonnummer: 0771-17 18 19
  Öppet måndagar-fredagar klockan 08-16.30.