Information om förenklad inlämning av stödhandlingar

Med anledning av den ökade opålitligheten i postgången har det beslutats att slopa kravet på två blanketter: Ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd och Underlag för fastställande av stödbelopp. Ändringen gäller från den 10 oktober 2019

Med anledning av den ökade opålitligheten i postgången har Delegationen beslutat att slopa kravet på att blanketten Ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd och blanketten Underlag för fastställande av stödbelopp ska inkomma i original. Blanketterna ska dock som tidigare vara signerade av behörig firmatecknare respektive behörig firmatecknare och revisor.

Ändringen möjliggör att stödsökande kan skicka in dessa handlingar, med tillhörande bilagor, i elektronisk form per e-post. Handlingarna måste dock vara inlästa i en så hög upplösning att all information i handlingarna tydligt framgår.

Om den stödsökande väljer att lösenordskydda eller på annat sätt låsa handlingen för ökad säkerhet är den stödsökande skyldig att inkomma med lösenordet till handlingen senast i samband med att handlingen inges till Delegationen.

Ändringen träder i kraft från den 10 oktober 2019.