Underlag för fastställande av stödbelopp

Underlag för fastställande av stödbelopp ska lämnas till Delegationen för sjöfartsstöd varje månad.

Underlag för fastställande av stödbelopp (Underlag) ska lämnas in skriftligt i original på av Delegationen fastställt formulär. Underlag ska lämnas in till Delegationen senast sju dagar efter det att stödet har krediterats på skattekontot. Underlaget ska vara undertecknat av behörig firmatecknare samt granskat och godkänt av auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorn ska se till att få tillräckligt underlag från rederiet för att kunna göra en korrekt granskning och genom underskrift garantera att stödbeloppen är riktiga.

Underlag ska lämnas senast följande datum till Delegationen:
24 januari, 19 februari, 19 mars, 19 april, 20 maj, 19 juni, 19 juli, 19 augusti, 19 september, 21 oktober, 19 november, 19 december och 24 januari 2025.

Underlagsblanketten bör innehålla samma uppgifter som ansökningsblanketten. Om uppgifterna i Ansökan och Underlag inte överensstämmer ska skillnaden tydligt framgå av de handlingar som har bilagts underlagsblanketten.

Underlaget ska kompletteras med en kopia av månadens arbetsgivardeklaration. Om deklarationen inkluderar belopp för landorganisationen eller andra fartyg som inte omfattas av sjöfartsstöd ska redovisning bifogas som visar vilken del av arbetsgivardeklarationen som inte avser det sökta sjöfartsstödet.

Kontrollerbart skriftligt underlag för ansökta belopp, från till exempel löneprogram, ska bifogas Underlag.

Om sjöfartsstöd söks för fler än ett fartyg ska från löneprogrammet Omborddata dokumentet "Sammanställning för Skattedeklaration" eller från löneprogrammet SeaSal dokumentet "Skatteredovisning månad 2018 - x" bifogas med underlaget. Båda dokumenten ska innehålla sammanställningar över samtliga fartyg som är stödberättigade, redovisade i den ordningen de redovisas på ansöknings- och underlagsblanketten.

På det skriftliga underlaget från till exempel löneprogram ska förutom sedvanliga löneuppgifter även finnas personnummer och befattning samt antal omborddagar och lönedagar för varje enskild befattningshavare.

För seglande ägare, delägare, VD och styrelseledamöter samt nära anhöriga till dessa ska alltid kopia av lönejournal bifogas Underlag.

Med underlaget ska bifogas en redovisning av månadens användning av den eller de utbildningsplatser som ställs till förfogande ombord på det eller de stödfartyg som ingår i underlaget. Redovisningen ska omfatta elevens namn, dennes befattning under praktiken, elevens skola och den utbildning som praktiken avser samt under vilken period som eleven har varit ombord på fartyget. Om en utbildningsplats av någon anledning inte har kunnat användas under en period ska perioden och orsaken framgå av redovisningen.

Efter granskning fastställer Delegationen slutligt stödbeloppet enligt 9 §. Beslutet skickas till arbetsgivaren per post.

Om Underlag inte har kommit in inom stipulerad tid, eller stödbeloppet av annan anledning inte kan fastställas, sker ingen kreditering på arbetsgivarens skattekonto följande månad.

Om någon har fått sjöfartsstöd på felaktiga grunder, ska det stöd som betalats ut med för högt belopp återbetalas. Det belopp som ska återbetalas får dras av från stödbelopp som den återbetalningsskyldige därefter har rätt till.