Information om regeringens stödåtgärders påverkan på sjöfartsstödet

Med anledning av coronaviruset har regeringen beslutat om ett antal tillfälliga åtgärder, varav några påverkar sjöfartsstödet.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna har tillfälligt sänkts för ersättning som betalas ut under perioden 1 mars–30 juni 2020. Arbetsgivaren kan begära nedsättning av den normala arbetsgivaravgiften, 31,42%, till 10,21 % (motsvarande ålderspensionsavgiften) för upp till 30 anställda för den anställdes ersättning upp till ett tak på 25 000 kr. För ersättning över taket, och för fler än 30 anställda, betalas den normala arbets-givaravgiften på 31,42 %.

Sjöfartsstöd lämnas för den kostnad för arbetsgivaravgift som arbetsgivaren har. Den arbetsgivaravgift som den stödsökande söker sjöfartsstöd för ska motsvara den arbetsgivaravgift som den stödsökande har deklarerat för den anställde.

Eftersom ändringen, som trädde i kraft den 6 april, gäller retroaktivt från den 1 mars 2020 kan de som då redan hade deklarerat mars månads löner begära omprövning av arbetsgivardeklarationen hos Skatteverket. Skillnaden mellan de ursprungliga arbetsgivaravgifterna, som den stödsökandes ansökan om sjöfartsstöd låg till grund för, och de nya arbetsgivaravgifterna ska den stödsökande därefter göra avdrag för i nästkommande ansökan om sjöfartsstöd.

Ersättning för sjuklönekostnader

Under perioden 1 april–31 maj 2020 tar staten tillfälligt hela sjuklönekostnaden som arbetsgivare har för sina anställda. Sjuklönekostnaden redovisas i arbetsgivardeklarationen varefter Försäkringskassan ersätter arbetsgivaren via skattekontot. Då det därmed inte är en kostnad som arbetsgivaren bär kan inte sjöfartsstöd lämnas för sjuklönen.

Efter att den stödsökande har fått ersättningen krediterad av Försäkringskassan ska den stödsökande göra avdrag för den i nästkommande ansökan om sjöfartsstöd, på samma sätt som nu görs för regresser för sjuklön som den stödsökande erhåller från Försäkringskassan.

Stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)

Korttidsarbete (korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska sina anställdas arbetstid och få stöd från staten, genom Tillväxtanalys, för att täcka stora delar av kostnaden under perioden med korttidsarbete. Korttidsarbete kan införas till 20, 40 eller 60 % av den ordinarie arbetstiden från och med den 16 mars 2020 och gälla upp till sex månader med möjlighet till förlängning. Under perioden 1 maj–31 juli 2020 kommer det vara möjligt att minska den ordinarie arbetstiden upp till 80 %.

Sjöfartsstöd lämnas för arbetsgivarens kostnader för korttidsarbetet, det vill säga den del av den anställdes ersättning under korttidsarbetsperioden som inte täcks av det statliga stödet för korttids-arbete.

För fartyg som är sysselsatta i ordinarie trafik lämnas sjöfartsstöd för arbetsgivarens del av kostnaderna som vanligt. I nuläget kan inte sjöfartsstöd lämnas i de fall då fartyget har tagits ur trafik.

Delegationen lämnade den 16 mars 2020 in ett förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd som är tänkt att lämnas för fartyg som tillfälligt har tagits ur trafik till följd av coronaviruset. Genom den förslagna stödförordningen skulle sjöfartsstöd kunna lämnas för dessa fartyg avseende anställda som har sjukskrivits, permitterats eller sysselsätts med underhåll av fartyget eller liknande arbetsuppgifter. Förslaget bereds fortfarande av regeringen.

Ni är välkomna att kontakta Delegationen för sjöfartsstöd om ni har några frågor.