Kriteriet internationell konkurrens

I en dom gav Högsta förvaltningsdomstolen vägledning för hur konkurrensvillkoret i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd ska tolkas.

Högsta förvaltningsdomstolen prövade i sin dom i mål 1642-17 och 1643-17 huruvida ett fartyg kunde anses användas i trafik som var utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarkanden i enlighet med 2 § förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd.

Enligt domstolen ska konkurrensvillkoret förstås på så sätt att den typ av trafik som ett fartyg normalt sett används i ska vara utsatt för internationell konkurrens för att uppfylla villkoret. Domstolen fann att det inte hade någon betydelse hur varje enskilt transportuppdrag hade erhållits och inte heller om fartyget utför uppdrag åt sin ägare eller åt någon annan, däremot krävs att den stödsökande visar att liknande transporter utförs av andra fartyg på den internationella sjöfartsmarknaden.

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 1642-17 och 1643-17 (pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster)