Sjöfartsstöd till fartyg med låg bemanning

I en kammarrättsdom fastslås att ett fartyg som under en längre period hade låg bemanning och låg vid kaj i väntan på nya uppdrag inte uppfyllde stödkriteriet att fartyget används i trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden.

Pleijel är ett kabelläggningsfartyg som främst opereras i Östersjön, men även i Nordsjön. När fartyget inte har uppdrag ligger det vid kaj och huvuddelen av besättningen är hemmavarande på betald ledighet. Besättning har beredskap att sätta fartyget i drift inom 48 timmar från att fartyget har fått ett nytt uppdrag. Fartyget ägs och drivs av Baltic Offshore Kalmar AB.

Delegationens bedömning

Delegationen konstaterade att eftersom fartyget Pleijel under juni och juli 2014 legat vid kaj i Kalmar under 57 av periodens 61 dagar och endast sporadiskt haft mer än enstaka besättningsmedlemmar ombord kunde fartyget under perioden inte anses ha användas i sådan trafik som avses i 2 § första strecksatsen i stödförordningen, att fartyget i sin näringsverksamhet hade använts i trafik som var utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden.

Att Baltic Offshore Kalmar AB hade beredskap att inom 48 timmar sätta fartyget i drift uppfyllde inte nämnda stödvillkor enligt Delegationen.

Delegationens beslut om fastställande av stödbelopp för juni–juli 2014 för Baltic Offshore Kalmar AB (pdf-fil, öppnas i nytt fönster, 132 kB)

Rederiet överklagade Delegationens beslut till förvaltningsrätten, som, i sin dom i mål 4616-14, den 20 augusti 2015 avslog rederiets överklagande.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten fann att EU-kommissionen, genom sitt beslut den 24 mars 2014 (SA.38240) om godkännande av en utvidgad svensk stödordning, ansett att det är den kabelläggningsverksamhet som utgörs av installationsuppdrag ute till havs som kan likställas med sjötransport. Eftersom fartyget legat vid kaj under 57 av 61 dagar hade stödvillkoren inte varit uppfyllda under minst en månads sammanhängande tid.

Förvaltningsrättens dom i mål 4616-14 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster, 1828 kB)

Rederiet överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten, som, i sin dom i mål 2060-15, den 27 september 2016 avslog rederiets överklagande.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten fann att eftersom kabelläggningsfartyg är verksamma på samma konkurrensmässiga och tekniska villkor som de fartyg som transporterar gods eller passagerare, och deras verksamhet således är förenliga med riktlinjerna för sjötransport, är det rimligt att även ett sådant fartyg kan anses sysselsatt när det ligger vid kaj och väntar på nya uppdrag. Vid sådana tillfällen måste den sökande kunna redovisa vilka typer av arbeten som har utförts ombord och att bemanningen ombord på fartyget har varit adekvat i förhållande till aktiva uppdrag till sjöss.

Rätten fann att det inte fanns stöd för att fartygets beredskapssituation omfattas av rekvisitet "används i trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden."

Kammarrättens dom i mål 2060-15 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster, 238 kB)

Domen har vunnit laga kraft.