Ansökan om sjöfartsstöd

Ansökan om sjöfartsstöd ska lämnas in till Delegationen för sjöfartsstöd varje månad.

En särskild ansökan om sjöfartsstöd (Ansökan) ska lämnas in till Delegationen för sjöfartsstöd för varje kalendermånad. Ansökan ska omfatta arbetsgivarens samtliga stödberättigade fartyg. 

Stödet tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på skattekontot. Krediteringen sker en gång per månad, normalt den 12:e. I januari 2025 sker krediteringen dock den 17:e. Ansökan ska lämnas till Delegationen senast sju dagar innan kreditering sker.

Ansökan ska lämnas senast följande datum till Delegationen:

10 januari, 5 februari, 5 mars, 5 april, 6 maj, 5 juni, 5 juli, 5 augusti, 5 september, 7 oktober, 5 november, 5 december och 10 januari 2025.

Sjöfartsstöd kan beviljas även om Ansökan kommer senare än något av ovanstående datum, dock krediteras Ansökan då först nästkommande månad. Ansökan ska alltid ha kommit in inom tre månader efter den månad som stödet avser. Detsamma gäller för ansökan om sjöfartsstöd för retroaktiv ersättning.

Sjöfartsstöd lämnas med ett belopp som motsvaras av arbetsgivaravgifterna, för närvarande 31,42 procent respektive 10,21 procent, och skatteavdraget på sjöinkomster. Baserat på ansökan fattar Delegationen ett preliminärt beslut om det sjöfartsstöd som ska krediteras arbetsgivarens skattekonto.

Det preliminära beslutet meddelas inte arbetsgivaren i annat fall än när beslutet avviker från ansökt belopp.

Uppgifter som ska framgå i den månatliga Ansökan:

  • Fartygsnamn
  • Signal
  • Arbetsgivaravgifter
  • Avdragen skatt
  • Sjöinkomst (skattepliktigt underlag)
  • Totalt antal lönedagar
  • Varav SINK-dagar
  • Därav TAP-dagar
  • Fyllnadsinbetalning och manuell skattejustering
  • Antal dagar med vänte- eller uppsägningslön

Arbetsgivaravgift redovisad i ruta 487 på skattedeklarationen, eventuellt som del av beloppet om mer än sjöinkomst har deklarerats. Regresser från Försäkringskassan ska vara avdragna.

Avdragen skatt redovisad i ruta 497 på skattedeklarationen, eventuellt som del av beloppet om mer än sjöinkomst har deklarerats. Observera att om sjömannen begär frivillig höjning av skatteavdraget är detta inte stödberättigat.

Redovisa det totala antalet avlönade kalenderdagar och hur många av dessa som utgörs av dagar för sjömän med SINK-beslut. Om tillfälligt anställd personal med så kallat TAP-avtal ingår, specificeras dagsantalet för dessa.