Förklaring om att vara berättigad till sjöfartsstöd

En arbetsgivare som önskar söka sjöfartsstöd måste först ansöka om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd av Delegationen för sjöfartsstöd.

Ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd under år 2025 ska vara hos Delegationen för sjöfartsstöd senast den 1 november 2024.

En arbetsgivare som önskar söka sjöfartsstöd under ett år ska senast den 1 november året dessförinnan inkomma till Delegationen för sjöfartsstöd med en ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd under det kommande kalenderåret. Om det finns särskilda skäl får ansökan lämnas in vid en senare tidpunkt.

Delegationens beslut att förklara en arbetsgivare berättigad till sjöfartsstöd ska förenas med en skyldighet för arbetsgivaren att omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till stöd. Ett beslut ska omprövas vid ändrade förhållanden.

I ansökan ska anges vilket fartyg ansökan omfattar och hur många utbildningsplatser sökanden kan erbjuda på fartyget och vilka försäkringar som gäller för fartyget och dess drift.

Bifogat med ansökan ska även finnas en redogörelse för fartygets förväntade sysselsättning och konkurrenssituation under år 2025.

Delegationen får begära de ytterligare uppgifter av sökanden som behövs för prövning av ansökan.

Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Den ska kompletteras med ett registreringsbevis, inte äldre än tre månader, från Bolagsverket.

Delegationen ska årligen ta ut en avgift på 4000 kronor för varje fartyg ansökan omfattar.

Om ansökan är ofullständig eller om sökanden inte betalar ansökningsavgiften ska Delegationen förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen. Om en sökande inte avhjälper bristen inom föreskriven tid ska ansökan avvisas, dock bara om bristen är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för prövning av ärendet eller om sökanden inte betalat ansökningsavgiften.

Den sökande ska betala in ansökningsavgiften till Trafikverket i samband med att ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd inges. Betalningen sker till bankgiro 5408–9420, med referens "EF1704 Sjöfartsstöd". Ange även vilket fartyg avgiften avser.