Fartyg som används för utbildningsverksamhet

I en dom fastslås att fartyg som används för utbildningsverksamhet inte omfattas av sjöfartsstöd.

Gunilla är ett segelfartyg, enligt rederiet klassificerat som passagerarfartyg och så kallat "special purpose-fartyg". Fartyget ägs av Öckerö Rederi AB (ÖRAB) som i sin tur är helägt av Öckerö kommun. Enligt ett charteravtal mellan ÖRAB och Öckerö kommun (barn- och utbildningsnämnden), ska ÖRAB upplåta fartyget till nämnden för undervisningsändamål. Driften av fartyget hanteras av Add-Maritime AB genom managementavtal med ÖRAB.

Delegationens bedömning

Delegationen konstaterade att fartyget Gunilla ägs av Öckerö kommun med det uttalade syftet att användas av Öckerö gymnasieskola för undervisningsverksamhet för skolans elever. Eleverna är inkvarterade ombord på fartyget. Huvudsakligen följer eleverna undervisningen och bedriver egna studier, men till viss del utför de även arbetsuppgifter ombord på fartyget. Tiden i hamn ägnar de åt studiebesök och utflykter.

Enligt Delegationen kunde fartyget under dessa förhållanden inte anses användas i näringsverksamhet. Den verksamhet som bedrivs med hjälp av fartyget var i stället utbildningsverksamhet i form av gymnasieutbildning underlagd skollagen (2010:800). Verksamheten kunde därför inte anses vara utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden i den mening som avses i 2 § stödförordningen.

Delegationens beslut avseende fartyget Gunilla för år 2014 (pdf-fil, 149 kB, öppnas i nytt fönster)

Rederiet överklagade Delegationens beslut till förvaltningsrätten, som avslog rederiets överklagande i sin dom i mål 5427-14.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten fann att frågan om fartyget i sin näringsverksamhet används för att transportera passagerare och gods hade prövats i rättens mål 5514-13. Där bedömde förvaltningsrätten att fartyget användes för utbildningsändamål, och att fartyget i sin näringsverksamhet inte kunde anses utföra transporter av gods eller passagerare. Fartyget kunde därför inte anses utgöra ett passagerarfartyg.

Förvaltningsrätten fann vidare att fartyget inte kunde anses utgöra ett sådant specialfartyg som avsågs i EU-kommissionens beslut om godkännande av utvidgningen av det svenska sjöfartsstödet (SA.38240).

Förvaltningsrätten fann därför att fartyget inte omfattades av sjöfartsstöd.

Förvaltningsrättens dom i mål 5514-13 (pdf-fil, 1,3 MB, öppnas i nytt fönster)

Förvaltningsrättens dom i mål 5427-14 (pdf-fil, 2,7 MB, öppnas i nytt fönster)

Rederiet överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten, som beslöt att inte meddela prövningstillstånd. Rederiet överklagade kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, som i sin tur beslöt att inte meddela prövningstillstånd, varvid förvaltningsrättens dom vann laga kraft.