Villkor för sjöfartsstöd

Sjöfartsstöd lämnas till arbetsgivare för skatt på sjöinkomst samt arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift.

Villkoren för sjöfartsstöd gäller enligt förordning (2001:770) om sjöfartsstöd, senast ändrad genom förordning 2014:232.

Sjöfartsstöd kan lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på fartyg som är registrerade i ett nationellt fartygsregister i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under förutsättning att:
  • fartyget i sin näringsverksamhet används i trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden
  • utbildningsplatser ställs till förfogande ombord på fartyget enligt Transportstyrelsens föreskrifter eller beslut i enskilt fall, och 
  • det finns tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift.

Villkoren i första stycket måste vara uppfyllda under minst en månads sammanhängande tid för att sjöfartsstöd ska lämnas. Sjöfartsstöd lämnas endast för tid när villkoren är uppfyllda. För bogserbåtar och mudderverk måste verksamheten under mer än halva stödperioden utgöra sjötransport.

Sjöfartsstöd lämnas inte om stödmottagaren befinner sig i ekonomiska svårigheter eller är föremål för ett återbetalningskrav till följd av att EU-kommissionen har förklarat ett stöd som stödmottagaren har mottagit olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Sjöfartsstöd lämnas för sjömän med belopp som motsvarar 99 % av det skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som arbetsgivaren gjort på sjöinkomster samt 99 % av kostnader för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) och allmän löneavgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift på dessa inkomster.

När det gäller sjömän anställda för arbete ombord på fartyg som bedriver regelbunden persontransport mellan hamnar i Europeiska unionen (EU) lämnas sjöfartsstöd endast i fråga om medborgare i EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detsamma gäller sjömän anställda på ro-ro-passagerarfartyg.

Sjöfartsstöd får även lämnas för sjömän anställda på last- eller passagerarfartyg som används i inrikestrafik om trafiken är upphandlad av staten.

Sjöfartsstöd utgår endast för ersättning till sjömän som är anställda ombord på fartyget för fartygsarbete enligt 3 § i sjömanslagen (1973:282), dit räknas inte ersättning till exempelvis resemontörer eller inspektörer.

Sjöfartsstöd utgår för ersättning under väntetid vid förflyttning mellan två stödfartyg som tillhör samma redare, normalt inte längre än 14 dagar, samt för uppsägningslön enligt kollektivavtali enlighet med Skatteverkets ställningstagande den 31 oktober 2017 (SKV dnr 202 423539-17/111).

Inflaggade eller nybyggda fartyg är stödberättigade från och med första dagen i stödberättigad trafik. 

Granskning

Uppgifter i ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd (Förklaring), ansökan om sjöfartsstöd (Ansökan) och underlag för slutligt fastställande av stödbelopp (Underlag) kontrolleras hos Skattemyndigheten.

Uppgifter på Underlag kontrolleras mot bifogat skriftligt löneunderlag.

Delegationen genomför löpande stickprovskontroller av löneavräkningar och arbetstidsjournaler för styrkande av de dagar och belopp som ansökan om sjöfartsstöd baseras på.

Sekretesskydd

För uppgifter som lämnas i ansökningshandlingarna gäller det sekretesskydd som framgår av 30 kap. 23 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt punkt 68 i bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).

Beslut i statsbidragsärenden omfattas dock inte av sekretesskyddet.