Information om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd

Regeringen beslutade den 16 juli 2020 att införa ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd, genom förordning (2020:730) om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd, med anledning av covid-19.

Den tillfälliga stödförordningen träder i kraft den 20 juli 2020 och gäller retroaktivt från och med den 13 mars 2020 och gäller som längst till och med den 31 december 2020. Det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet kan lämnas för ersättning som avser tid från och med den 13 mars 2020 till och med den 31 december 2020.

Genom den tillfälliga stödförordningen lämnas tillfälligt anpassat sjöfartsstöd för fartyg som sedan tidigare är godkända för sjöfartsstöd enligt 2 eller 3 §§ förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd och som har tagits ur trafik med anledning av covid-19 under den period som den tillfälliga stödförordningen gäller.

Det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet har en snävare omfattning än det ordinarie sjöfartsstödet och omfattar endast två kategorier av anställda:

  • sjömän som har permitterats
  • sjömän som har sysselsatts med underhåll av fartyget eller liknande arbetsuppgifter.

Tillfälligt anpassat sjöfartsstöd lämnas för de faktiska kostnader som arbetsgivaren har för arbetsgivaravgift och skatt för den anställde. Stödet lämnas inte för arbetsgivaravgift och skatt som kan ersättas eller redan har ersatts genom stödet för korttidsarbete[1] som lämnas av Tillväxtverket eller genom den ersättning för sjuklönekostnader[2] som lämnas av Försäkringskassan.

Om den stödsökande begär sänkt arbetsgivaravgift[3] lämnas det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet med ett belopp som motsvarar den arbetsgivaravgift som föreligger efter sänkningen.

[1] Enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.
[2] Enligt förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningsförmåner med anledning av sjukdomen covid-19.
[3] Enligt lagen (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare.

Ansökningsförfarande

Beslut om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd beslutas av Delegationen för sjöfartsstöd. Ansökan om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd, stödets storlek samt handläggningen av ärenden omfattas av samma regelverk som det ordinarie sjöfartsstödet enligt 5 och 8–14 §§ förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd. 

En stödmottagare som vill ansöka om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd för ett fartyg som har tagits ur trafik gör det i samband med den ordinarie ansökan om sjöfartsstöd. Det sökta stödbeloppet för det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet ska separeras från det ordinarie sjöfartsstödet och läggas på en egen rad i ansöknings- och underlagsblanketterna med en tydlig hänvisning till vilket fartyg och månad som respektive stöd avser. Utöver den ordinarie löne- och skatteredovisningen ska den stödsökande även komplettera ansökan med en redogörelse av vilken period som det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet avser, fartygets sysselsättning under den aktuella perioden samt en sammanställning över beräkningen av det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet under perioden för respektive anställd.

Ansökan om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd kan göras upp till sex månader efter den månad som stödet avser[4]. En stödsökande som redan har fått sitt stödbelopp beslutade för en viss månad och även önskar erhålla tillfälligt anpassat sjöfartsstöd för samma månad kan söka stöd retroaktivt i samband med en kommande månads ordinarie stödansökan enligt ovan.

[4] Till exempel kan stöd som avser tid under mars 2020 sökas till och med den 30 september 2020.

En stödsökande som har fått sitt sökta stödbelopp bordlagt i väntan på regeringens beslut om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd ska inkomma till Delegationen med en skrivelse där den stödsökande, med hänvisning till de bordlagda stödbeloppen, söker tillfälligt anpassat sjöfartsstöd enligt den tillfälliga stödförordningen. Av skrivelse ska även fartygets sysselsättning och bemanning för den aktuella perioden framgå. Om det bordlagda stödbeloppet består både av ordinarie sjöfartsstöd och tillfälligt anpassat sjöfartsstöd ska den stödsökande i sin skrivelse dela upp stödbeloppet i dessa delar och ange vilken period och vilka anställda som respektive stödbelopp avser samt hur det har beräknats.

Ordinarie stödförordning

Regeringen har även beslutat om en mindre ändring av förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd som träder i kraft den 20 juli 2020. Genom ett nytt stycke i 5 § förtydligar regeringen att sjöfartsstöd lämnas med ett belopp som motsvarar 99 procent av skatt och arbetsgivaravgift på sjömannens sjöinkomst efter det att avdrag har gjorts för stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Ändringen av den ordinarie stödförordningen är endast ett förtydligande och påverkar inte den generella rätten till sjöfartsstöd.

Ni är välkomna att kontakta Delegationen för sjöfartsstöd om ni har några frågor.