Information om ändring i förordning (2001:770) om sjöfartsstöd

Regeringen beslutade den 23 januari 2020, genom ändring av förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd, att ändra stödförordningen.

Genom ändringen ersätts kravet i 2 § första stycket att fartyg måste vara registrerat i det svenska fartygsregistret med ett krav på att fartyg måste vara registrerat i ett nationellt fartygsregister inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) för att sjöfartsstöd ska lämnas.

Ändringen påverkar inte rätten till sjöfartsstöd för nuvarande stödmottagare

Ändringen innebär även att en ny paragraf (3 a §) införs med innebörden att sjöfartsstöd inte får beviljas om stödmottagaren befinner sig i ekonomiska svårigheter[1] eller om stödmottagaren är föremål för ett återbetalningskrav till följd av att EU-kommissionen har förklarat ett stöd som stödmottagaren har mottagit olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Till följd av den nya lydelsen för 3 a § flyttas regleringen av sjöfartsstöd för fartyg som används i statligt upphandlad inrikestrafik till 3 §.  Även en mindre justering görs i 4 § av samma anledning.

Ändringarna avser all ersättning som betalas ut efter den 29 februari 2020

För all ersättning som betalas ut till och med detta datum lämnas sjöfartsstöd enligt den tidigare lydelsen, även om ansökan för det aktuella stödet inkommer till Delegationen efter detta datum.

Ni är välkomna att kontakta Delegationen för sjöfartsstöd om ni har några frågor.

[1] Begreppet företag i svårigheter definieras enligt punkt 2.2 i EU-kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).