Omprövning av förklaringsbeslut vid konkurs

I en dom fastslås att en konkurs innebär sådana ändrade förhållanden att ett förklaringsbeslut ska omprövas.

Den 25 juli 2011 försattes Vargön Shipping AB i konkurs. Konkursboet valde att driva verksamheten vidare för att avveckla den.

Delegationen för sjöfartsstöd (i fortsättningen kallad Delegationen) hade i tidigare beslut förklarat Vargön Shipping AB var berättigat till sjöfartsstöd för fem fartyg. Eftersom konkursboet var en ny juridisk person ansåg Delegationen att förklaringsbesluten skulle omprövas. Enligt Delegationen borde konkursboet, som ny juridisk person, för egen del ansöka om att förklaras berättigat till sjöfartsstöd för fartygen.

Konkursboet överklagade Delegationens beslut till förvaltningsrätten. Enligt konkursboet var förklaringsbesluten en tillgång i bolaget, som tillföll boet i samband med att boet tog över verksamheten från rederiet i konkurs.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten bedömde att den omständigheten att bolaget gått i konkurs inte ensam kunde anses vara ett sådant ändrat förhållande som skulle leda till att förklaringsbeslutet måste omprövas. Därför upphävde förvaltningsrätten Delegationens omprövningsbeslut. Däremot avvisade förvaltningsrätten konkursboets yrkande att förvaltningsrätten skulle fastställa att fartygen var berättigade till sjöfartsstöd för 2011.

Förvaltningsrättens dom i mål 4029-11 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Delegationen överklagade förvaltningsrättens dom och stod fast vid den inställning som de framfört tidigare.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten ansåg att bolaget i konkurs och konkursboet var två olika juridiska personer. Enligt Kammarrättens mening utgör inte ett förklaringsbeslut en tillgång eller ett tillstånd som konkursboet kan överta. Enligt kammarrätten utgjorde konkursen sådana ändrade förhållanden som medför att det fanns skäl för Delegationen att ompröva förklaringsbesluten som meddelats Vargön Shipping AB. Kammarrätten ändrade därför förvaltningsrättens dom och fastställde Delegationens omprövningsbeslut.

Kammarrättens dom i mål 199-13 (pdf-fil,öppnas i nytt fönster)

Konkursboet överklagade kammarrättens dom till Högsta Förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd. Det innebär att Kammarrättens dom har vunnit laga kraft.

Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande i mål 25-14 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)