Sjöfartsstöd vid dubbel beskattningsskyldighet

I ett beslut av Delegationen för sjöfartsstöd (i fortsättningen kallad Delegationen) fastslås att sjöfartsstöd inte utgår för extra ersättning till följd av skattskyldighet både i Sverige och på Grönland.

Under månaderna augusti–oktober 2013 opererade fartyget Balder Viking på grönländskt vatten. Eftersom det inte fanns något dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Grönland var besättningen skattskyldig både i Sverige och på Grönland under denna tid. Rederiet, Viking Supply Ships AB, skickade en förfrågan till Skatteverket och fick besked om att rederiet borde uppmana de anställda att begära jämkning för den grönländska skatten under den här perioden. Rederiet valde i stället att betala ut ett lönetillägg till de anställda som kompensation för den dubbla skattskyldigheten.

Lönetillägg som kompensation

Enligt rederiet betalade det in den grönländska skatten för de berörda anställda som i sin tur skulle begära att få den grönländska skatten avräknad från sin totala skatt för året när den fastställdes nästkommande år. När Skatteverket hade avräknat och återbetalat den grönländska skatten skulle de anställda betala in den till rederiet. Vidare valde rederiet att kompensera de anställda för att de var skattskyldiga både i Sverige och på Grönland. Kompensationen skedde i form av ett lönetillägg, vilket gjorde att de anställdas nettolön blev oförändrad.

Delegationens bedömning

Delegationen ansåg att rederiets lösning med lönetillägg, motsvarande skatt som har betalats till Grönland, var en kompensation till de anställda för att de varit skattskyldiga på Grönland, inte en ersättning för de anställdas fartygsarbete i deras befattning ombord på fartyget i enlighet med 3 § i sjömanslagen. Vidare ansåg Delegationen att detsamma gällde för lönetillägget som rederiet hade betalat ut till de anställda för att kompensera dem för att deras nettolöner minskade på grund av att de var skattskyldiga både i Sverige och på Grönland.

Eftersom de anställda inte hade fått någon av dessa ersättningar för fartygsarbete i deras befattning ombord på fartyget ansåg Delegationen att dessa ersättningar inte var sådan sjöinkomst som berättigar till sjöfartsstöd för skatt och arbetsgivaravgift enligt 5 § i förordningen om sjöfartsstöd. Delegationen bedömde därför att rederiet inte kunde få sjöfartsstöd för skatt och arbetsgivaravgift för dessa ersättningar.

Delegationens beslut avseende dubbel beskattningsskyldighet (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Delegationens beslut vann laga kraft.