Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny cirkulationsplats i Söderbärke

En cirkulationsplats i Söderbärke samt en sommarcykelväg mellan Oti och Hedtjärnen. Det är två nytillkomna förslag i vägplanen för väg 66 på sträckan Oti krog-Smedjebacken. Förslag som ska presenteras mer i detalj i samband med ett extra lokalt samråd.

- Efter att vi har vägt samman ett stort antal synpunkter från olika intressenter och genomfört nya samhällsekonomiska beräkningar gällande trafiklösningar  främst för området i Söderbärke anser vi att en cirkulationsplats ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är en bra lösning, säger Trafikverkets projektledare, Mikael Oscarson.

Ingen flytt av korsning
Andra förändringar som nu tillförts förslaget till vägplan är bland annat att korsningen vid väg 66 till Formvägen strax norr om Söderbärke stängs.
Istället byggs en ny väg från Formvägen ner till Elvéns väg. Korsningen vid Perhindersbovägen (gamla väg 66) som var tänkt att flyttas kommer att ligga kvar och byggas om, då det inte längre finns ett behov att flytta korsningen.
- Två industriområden som idag inte har direktkontakt med varandra via en väg kommer, om vårt nya förslag får gehör, att utgöra ett industriområde med en genomgående väg. Detta förbättrar också tillgängligheten till detta område och går dessutom helt i linje med våra projektmål med ökad säkerhet och framkomlighet då all trafik till industriområdet kommer att gå via den nya cirkulationsplatsen, förklarar Mikael Oscarson.

Stort intresse
Han konstaterar också att intresset har varit stort från olika berörda om att få påverka vägplansförslaget:
– Det råder ingen tvekan om att detta projekt med att få en mittseparerad väg för att öka trafiksäkerheten mellan Smedjebacken och Oti väcker ett stort intresse. Vi har tagit emot över hundra synpunkter som vi nu utvärderat och analyserat, säger Mikael Oscarsson.
I Flatenberg kommer korsningen vid väg 66 och Humbobergsvägen att lämnas öppen och inte stängas som angetts i det tidigare vägplansförslaget.
-vi föreslår också att en sommarcykelväg ska byggas från Oti till Hedtjärnen. Det blir en säker väg för oskyddade trafikanter till den populära badplatsen, vilket är mycket positivt säkerhetsmässigt.
Trafikverket kommer mer i detalj presentera de nya förslagen i samband med ett extrainsatt lokalt samråd för boende i Söderbärke i slutet av detta år. Inbjudan till samrådet kommer att ske via projektets webbplats, sociala medier samt annonsering i lokalmedia.