Lönkalk

Lönkalk är ett Excelbaserat hjälpmedel för enkla och transparanta samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar.

Lönkalk används för att göra enkla samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar, det vill säga diskontering/kapitalisering av nyttor och kostnader samt beräkning av lönsamhetsmått i form av nettonuvärde och NNK-kvoter.

Lönkalk baseras på den kalkylmodell som rekommenderas i ASEK och som finns implementerad i Trafikverkets övriga samhällsekonomiska kalkylverktyg (se länk till ASEK under Dokumentation). Lönkalk innehåller alltså inte någon effektberäkning, utan är endast ett stöd för att göra samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar, utifrån de nyttor och kostnader som användaren själv anger som indata. Eftersom Lönkalk är Excelbaserad kan användaren även se hur kalkylmodellen tillämpas i Trafikverket.

Lönkalk kan användas för att göra enklare kalkyler med enstaka nyttor och kostnader där andra verktyg är för komplexa, eller för att hantera effekter som inte ingår i något av de övriga verktygen som används inom transportsektorn.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar Lönkalk och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.