GC-kalk

GC-kalk är ett Excelbaserat verktyg för samhällsekonomiska kalkyler för gång- och cykelåtgärder.

GC-kalk har använts för att göra samhällsekonomiska lönsamhetsberäkningar av gång- och cykelinfrastrukturinvesteringar och andra gång- och cykelfrämjande åtgärder.

Beslut har nu fattats att inte tillämpa GC-kalk efter 2020-12-22 i Trafikverket. För mer information se bifogad fil ”Beslut att inte tillämpa GC-kalk 2020.1”. Följden av beslutet är att GC-åtgärder kan redovisas i en samlad effektbedömning utan samhällsekonomisk kalkyl alternativ en samlad effektbedömning med samhällsekonomisk kalkyl upprättad med handkalkyl.

En handledning har tagits fram för att ge råd för upprättare och granskare av samhällsekonomiska analyser med ej beräknade effekter av GC-åtgärder. Rekommendationerna är inte heltäckande, varje analys har sina egna förutsättningar. Det är viktigt att göra sin egen analys för att skapa sig så god bild av objektet som möjligt. Handledningen återfinns nedan, se bifogad fil ”Ej beräknade effekter vid GC-åtgärder”.

Beslut

Beslut att inte tillämpa GC-kalk 2020.2 (pdf, 2 MB)

Handledning

Detta dokument har tagits fram för att ge råd till upprättare och granskare för att göra bedömningar av ej beräknade effekter i samhällsekonomiska analyser av GC-åtgärder.

Ej beräknade effekter vid GC-åtgärder (pdf, 1,1 MB)