Skogsväg.

Bidragsmodell årligt driftbidrag

Här kan du som enskild väghållare läsa mer om bidragsmodellen för årligt driftbidrag och vilka faktorer som påverkar bidraget.

Trafikverket betalar ut driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden. Bidraget storlek bestäms av en à-prislista, vägens trafikklass, slitlager och i vilken klimatzon vägen ligger.

Marknadsundersökning har lett fram till en à-prislista

Vi har tagit fram driftkostnader som är gemensamma för hela landet genom att fråga 500 slumpmässigt utvalda väghållare i hela landet om deras kostnader för grusning, dammbindning, snöplogning och halkbekämpning. Ett medelvärde av deras kostnader ligger till grund för den bidragsgrundande à-prislistan.

Trafikklass

Vi använder tre trafikklasser i beräknings­modellen, låg, mellan och hög. Trafikklasserna grundar sig på hur många fordon som kör på vägen i medeltal per år, årsmedel­dygnstrafik (ÅDT).

Låg under 25 fordon/dygn

Mellan 25-125 fordon/dygn

Hög mer än 125 fordon/dygn

Slitlager

Vi tar hänsyn till om vägen har grus eller beläggning som slitlager.

Klimatzon

Vi delar in landet i tre klimatzonerna efter hur driftsbehovet för vinter-underhåll fördelas över landet – det vill säga antalet tillfällen för plogning, sandning och eventuellt ishyvling. Dessutom har vi tagit fram klimatzonsfaktorer för barmarksunderhåll som tar hänsyn till den längre barmarksperioden som finns i södra delen av landet. Sverige är indelat i tre klimatzoner A, B och C, se karta 1 till vänster. Observera att kommunerna Tierp, Älvkarleby och Östhammar tillhör zon B, trots att övriga delar av Uppsala län tillhör zon A. Det beror på att de tre kommunerna har mer snöfall och motsvarar klimatzon B.

Kartbild med gränsdragning för klimatzonindelningen. I södra Svergie är färgen grå och kallas A, mellersta Sverige är färgat gulat och kallas B och norra Sverige markerat med grönt och bokstaven C
 
Tabell över län som ingår i respektive klimatzon. Zon A är grå, zon B är gul och zon C är grön
 

Bidrag för brounderhåll

Vi ger ett bidragsgrundande tillägg till de väghållare som har ett byggnadsverk (bro eller brygga). Tillägget grundas på konstruktionens yta.

Bidragsgrundande kostnaden

Åtgärderna i à-prislistan utgör tillsammans med trafikklass, slitlager och klimatzon en driftkostnad. Väglängden multipliceras med driftskostnaden för vägen vilket då utgör den bidragsgrundande kostnaden. Om det finns byggnadsverk på vägen görs tillägg på den bidragsgrundade kostnaden.

Dessutom lägger vi på moms på det årliga grundbeloppet för dem som är inte är momsredovisningsskyldiga.

Vägkategori

Den vägkategori som vägen tillhör är avgörande för vilken bidragsprocent som gäller. Bidragsprocenten är den del av den bidragsgrundande kostnaden som kommer att erhållas som bidrag.
Vägkategori A–F

Belagda vägar

Väghållare med belagda vägar i trafikklass Hög har rätt att kompenseras för kostnader i samband med beläggningsunderhåll genom ett särskilt driftbidrag.

Vägar i trafikklass Låg och Mellan, oavsett beläggningstyp, betraktas som grusväg och inget bidrag utgår till beläggningsunderhåll.