Ansök om medel från Skyltfonden

Här finns information för din ansökan om ekonomiskt stöd från Skyltfonden.

Ansökningsdatum

Trafikverket ger ekonomiskt stöd till idéer som främjar trafiksäkerhet via Skyltfonden två gånger per år. Ansökningarna ska ha kommit in till Trafikverket senast den 1 mars eller den 1 oktober. Besked kommer då i mitten av juni respektive december. Beslutet kan inte överklagas och vi motiverar inte varför en ansökan har avslagits.

Ansökan om medel

  • Ansökan ska skrivas på svenska och samtliga poster i formuläret ska besvaras. Ansökan som ej är fullständigt ifylld kommer inte att hanteras.
  • Medel medges ej till patentkostnader, marknadsföring eller till redan slutförda arbeten.
  • Medel medges inte heller till sökande med obetalda skatteskulder. Detta kontrolleras med Kronofogden.
  • Ansökningsformulär (välj word eller pdf) och mottagaradress hittar du längre ner på denna sida.

Sekretess

Handlingar som kommer in till Trafikverket är offentlig handling. Har du delar i din ansökan som du vill skydda kan du ansöka om sekretessprövning för dessa. Markera dessa delar eller lägg dem i en särskild bilaga. Sekretessen prövas när någon begär ut handlingen och ett beslut fattas i varje enskilt fall. Det är viktigt att du känner till att myndighetens beslut kan överklagas.

Bedömning av ansökningar

Trafikverkets generaldirektör fattar beslut om utdelning av medel ur Skyltfonden. En beredningsgrupp stöder generaldirektören i beslutet om utdelning av medel. Gruppen sammanträder två gånger per år och består av representanter från Trafikverket, Polisen och Sveriges kommuner och regioner. Beredningsgruppen inhämtar bedömningar från sakkunniga inom respektive organisation.

Alla som söker medel ur Skyltfonden för ett projekt får besked om vilket beslut som fattats. Besked lämnas senast den 15 juni respektive den 15 december.

Intressanta områden

Förslag på områden inom vilka Skyltfonden skulle vilja se fler innovativa idéer presenteras på hemsidan. Till detta/dessa områden finns en samlad förteckning på tidigare områden. Dessa utesluter inte ansökningar utöver dessa förslag.
Läs mer om Skyltfonden

Information om resultat av ansökningsomgång

Varje sökande får besked via brev om Trafikverket beslutat bifalla medel till projektet eller beslutat om avslag.

Därefter läggs en information ut i Trafikverkets pressrum där det framgår vilka projekt som fått medel ur Skyltfonden samt kontaktuppgifter till utföraren.