Trafikverkets krisberedskap

Trafikverkets krisberedskap handlar om att vi förebygger problem genom olika åtgärder och att vi planerar hur vi ska hantera händelser som får allvarliga och långtgående konsekvenser.

Mål för Trafikverkets krishantering

Trafikverket har samma ansvar vid en kris som under normala förhållanden. Vi har mål för hur vi ska förebygga och hantera allvarliga händelser. Målen gäller minskad sårbarhet för störningar, krishanteringsförmåga och operativ förmåga.

Minskad sårbarhet för störningar

Vi har ett tillgängligt, tillförlitligt och tryggt transportsystem som kan motstå allvarliga störningar i prioriterade områden.

Krishanteringsförmåga

Vi och andra aktörer i transportsystemet har god förmåga att leda och fatta beslut inom vårt eget ansvars- och verksamhetsområde vid allvarliga störningar och kriser. Vi kan också sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information. Vid behov ska aktörerna i transportsystemet kunna medverka i samordning och koordinering av åtgärder samt samverka med andra.

Operativ förmåga

Vi har resurser i form av personer med utbildning och övning som har förmåga att omedelbart bidra och stödja den operativa hanteringen av en kris.

Mer om kris och stöd

Trafikverket arbetar förebyggande genom att utföra risk- och sårbarhetsanalyser på transportsystemet. Dessutom arbetar vi med följande:

  • genomför utbildningar och övningar  
  • utarbetar beredskapsplaner  
  • deltar i samordningsgrupper  
  • bygger ut tekniska system för att skapa en plattform som klarar av olika typer av krissituationer.

Du kan läsa mer om hur Trafikverket agerar vid en kris och vilket stöd vi kan lämna på sidorna Krissituationer och Trafikverkets resurser.