Krissituationer

Krissituationer som påverkar transporter kan uppkomma av olika orsaker. Här ger vi exempel på situationer som kan störa transportsystemen.

Väderstörningar

Extrema oväder kan allvarligt störa transporterna. Därmed påverkas även samhällsviktiga funktioner som är beroende av transporter, och även tillgängligheten till samhällsviktiga anläggningar, exempelvis el- och teleanläggningar.

Exempel på väderstörningar är extrem vind, stora snö- eller regnmängder eller en kombination av dessa. Förutsättningarna varierar över landet; stora snömängder i norr är att betrakta som normalt men kan ge upphov till en kris i söder.

Trafikverket använder SMHI:s varningssystem som en del i krisberedskapen. Mer information finns på SMHI:s webbplats.

SMHI Varningar (SMHI:s webbplats)

Skred och ras

Skred och ras kan innebära stora skador på vägar och järnvägar och leda till att dessa måste stängas av under lång tid.

Översvämning

Vid exempelvis vårflod eller intensiva regn kan väg- och järnvägssträckor översvämmas i större eller mindre omfattning. Blir skadorna stora kan vägen eller järnvägen behöva stängas under en längre period.

Broolyckor

Broolyckor kan medföra allvarliga störningar på transportsystemet och påverka framkomligheten. I sådana fall finns möjlighet att tillfälligt lösa problemet med en ersättningsbro.

Andra olyckor

Exempel på olyckor som kan orsaka stor skada är olyckor med farligt gods, påkörning av fundament eller kollaps i större byggnadsverk. Vid dessa typer av händelser finns det oftast inget annat att göra än att hänvisa till alternativa transportleder.