Krisberedskap

Trafikverkets krisberedskap omfattar åtgärder före, under och efter en händelse. En händelse kan inträffa plötsligt och oväntat eller ha ett långsamt förlopp och eskalera efterhand.

Oavsett om en kris händer plötsligt eller växer fram kan den ge allvarliga och långtgående konsekvenser för Trafikverkets verksamhet och samhället i stort.

Grunden är den ordinarie organisationen

Trafikverkets förmåga att hantera oönskade händelser handlar om att ta till vara den ordinarie organisationens kunskap och förmåga i krishanteringen. En förutsättning är kontinuerlig övning och utbildning respektive samverkan internt och externt.

Krisberedskapen omfattar information, ledning, samordning och samverkan. I krisorganisationen är det viktigt med utpekat ansvar och tydliga befogenheter. Detta gäller såväl nationellt som regionalt och lokalt.

Värdet av en mental beredskap för det som är oväntat men ej oförutsett bör också observeras samt att det är bättre att göra en beredskapshöjning för mycket än en för litet.

Det svenska krisberedskapssystemet

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på tre grundläggande principer. Dessa gäller även för Trafikverkets krisberedskap.

Ansvarsprincipen: den som har ansvaret för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under krissituationer.

Likhetsprincipen: en verksamhets organisation och lokalisering ska så långt möjligt överensstämma under normala förhållanden som i en krissituation.

Närhetsprincipen: kriser ska hanteras så nära händelsen som möjligt.

Bestämmelserna i förordning (2015:1052 och 2015:1053) om krisberedskap och höjd beredskap styr statliga myndigheters arbete med krisberedskap.

Förordningen tydliggör några områden som är särskilt viktiga:

  • samverkan och samordning
  • områdesansvar
  • samverkansområden
  • risk- och sårbarhetsanalyser
  • utbildning och övning
  • särskilt ansvar
  • tjänsteman i beredskap
  • ledningsfunktion
  • rapportering
  • säkra kryptografiska funktioner. 

Webbportal för krisinformation

Krisinformation.se är en myndighetsgemensam webbportal som ska hjälpa allmänheten att hitta viktig information från myndigheter före, under och efter en kris.

Krisinformation.se