När projektet är igång

Projektet ska lägesrapportera till Skyltfonden när projektet når halvvägs i förhållande till förväntad sluttid.

Utbetalning av medel

Skyltfonden gör utbetalning till projektet i enlighet med det kontrakt som upprättas mellan parterna. Ett startbelopp utbetalas i samband med att kontrakt har utväxlats mellan parterna. Av kontraktet framgår utbetalningstakten.

Observera att ingen fakturering ska ske.

Slutrapportens innehåll

Slutrapporten ska ge en utförlig beskrivning av hur du arbetat med ditt projekt från idé till avslut.

Slutrapporten ska inledas med följande text: Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Bifogat till slutrapporten ska också finnas en sammanfattning samt en ekonomisk redovisning över projektets kostnader, det vill säga hur medlen har använts.

Presentation av projekt

En kort sammanfattning av det slutförda projektet presenteras på Trafikverkets webbplats tillsammans med slutrapporten.

Vi förbehåller oss rätten att fritt sprida slutrapporten och dess resultat.