Samspel mellan cykel och linjetrafik i gemensamt körfält - trafiksäkerhet i samband med busshållplatser

Utredningen konstaterar att nästan var femte cyklist i ett cykelfält som passerar en buss i anslutning till en busshållplats är inblandad i en interaktion där samspelet mellan cyklist och buss bedöms som bristfälligt.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Flest problematiska interaktioner uppstår där utformningen av cykelfältet förbi hållplatsen är otydlig, och därtill ytterligare när omgivande faktorer påtagligt inverkar på samspelet. Utredningen bör ses som ett kunskapsunderlag med exempel på konkreta situationer där samspelet bedöms som bristfälligt. Resultatet kan användas för att förbättra förutsättningar för ökad tydlighet och säkerhet mellan buss och cykel vid hållplatser.

Utredningen har, främst i form av observationer, undersökt samspelet mellan buss och cykel vid tre olika utformningar av cykelfält vid hållplatser. Vid två av tre hållplatser efterlevs de befintliga riktlinjer som motiveras främst av gatans bredd. Den hållplats där riktlinjerna frångåtts är också den där flest bristfälliga interaktioner mellan buss och cykel uppvisats. Vid samtliga hållplatser har relaterade positiva och negativa faktorer belysts, exempelvis problematiken när bussar behöver korsa flera körfält i anslutning till hållplatser. Detta medför att cykelfälten ofta blockeras vilket skapar osäkerhet i såväl bussförare som cyklisternas agerande.

Resultatet från observationerna har analyserats utifrån gemensamma aspekter och resulterat i tre kategorier/faser för när interaktionerna uppstår; innan hållplats i samband med att buss angör, efter hållplats när buss lämnar samt vid hållplatsen då bussen står still. Utifrån dessa kategorier har ett antal typinteraktioner identifierats och exemplifierats. Problematiska interaktioner uppstår typiskt då det inte är tydligt var/vart cyklisten ska placera sig eller när cyklistens synlighet av olika anledningar begränsas. Detta påverkas till stor del av omgivande faktorer som till exempel trafikmängd, trafikflöde och trafiksystemets infrastruktur i sin helhet.

Samspelet mellan buss och cykel är situationsberoende och utformningen av cykelfält vid en hållplats styrs av förutsättningar på platsen. En utformning där cykelfältet inte markeras förbi hållplatsområdet, utan tillfälligt upphör, kan i en trafiksituation där övrig trafik är låg öka samspelet mellan bussförare och cyklister. I ett sådant fall kan valet av utformning motiveras. Vid en hållplats där trafiksituationen är ansträngd kan en sådan utformning istället få motsatt effekt. En svår balansgång handlar om hur stor tilliten till att samspelet fungerar problemfritt vid en viss utformning. Vid hållplatser där cykelfältslinjer inte markeras förbi hållplatsområdet ställs högre krav på att samspelet ska fungera. Detta kan tyckas slumpartat i de fall där samspelet är bristfälligt och leder till osäkerheter för såväl cyklister som bussförare och övriga trafikanter. 

För att skapa förutsättningar för ett bra samspel mellan buss och cykel krävs förståelse för när och varför problem uppstår. En del i detta är att i trafikplaneringen ha förståelse för och ta hänsyn till faktorer som påverkar samspelet. Förslag på åtgärder som kan bidra till ökat samspel handlar om allt från fysisk och fordonsteknisk utformning till utbildning och beteendepåverkan. Genom att kartlägga och exemplifiera typsituationer och händelseförlopp har problematiken till viss del ringats in.

Rapporten ämnar utgöra ett kunskapsunderlag som kan bidra till en ökad trafiksäkerhet, men också väcka intresse för en fråga som bör studeras vidare.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontakt: Se under Kontaktuppgifter ovan.

Trafikverkets beteckning: TRV 2019/27991 Samspel mellan cykel och linjetrafik i gemensamt körfält - trafiksäkerhet i samband med busshållplatser

Projektet slutrapporterades juli 2020.
Slutrapport: Samspel mellan cykel och linjetrafik i gemensamt körfält - trafiksäkerhet i samband med busshållplatser (pdf, 34 kB)