Rollatorn - morgondagens frihet på hjul

Syfte med detta projekt har varit att undersöka den internationella marknaden för rollator och identifiera innovationer för att överbygga gapet mellan sittande passiv transport och gående, aktiv.

Projektet har också haft som målsättning att i de fall existerande innovationer saknas, föreslå sådana.Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Studien har visat att rollatorbranschen är prismässigt konkurrensutsatt och domineras av ett fåtal företag som upphandlas av offentliga aktörer. De flesta sjukvårdshuvudmän (landsting/regioner/kommuner) tillhandahåller rollator, men enstaka undantag finns. I några regioner, exempelvis Stockholm kan brukare som inte är nöjda med landstingets sortiment ansöka om ”fritt-val-check” som ger 1 400 kr för inomhusrollator och 2 500 kr för utomhusrollaror. Modeller med större hjul som kan passera barriärer finns från ca 10 000 kr och motoriserade modeller med framdrivningshjälp kan kosta ca 30 000 kr, vilket innebär att ”fritt-val-checken” i dessa fall täcker 8-25% av kostnaden. Det faktum att rollatorbranschen domineras av ett fåtal prismässigt konkurrensutsatta företag som upphandlas av sjukvårdshuvudmän gör att innovationer har svårt att nå bredare marknad. Icke-standardlösningar måste motiveras med särskilda behov och förankras i studier för att finansieras av det offentliga.

STRADA-analys av rollatorolyckor visar preliminärt att dessa till 83 % utgörs av singelolyckor, varav 29 % orsakas av kantstenar. ISO-standarden för rollator (SS-EN ISO 11199-2:2006) täcker in mekaniska och funktionella egenskaper men ej passage av barriärer, trots att dessa är den enskilt största orsaken till skador för rollatorförare. Frågan om uppdatering av standarden är för närvarande ute på omröstning i tekniska kommittén och denna studie har lett till att frågan väckts om en utökning innefattande passage av barriär är möjlig. Detta skulle kunna leda till ökad försäljning i detta segment som i sin tur skulle kunna bidra till minskat antal olyckor.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport Rollatorn - morgondagens frihet på hjul (pdf, fil, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2017/23597 ”Rollatorn - morgondagens frihet på hjul”

Projektet slutrapporterades november 2018.