Långsiktigt och systematiskt trafiksäkerhetsarbete i mindre kommuner

Denna studie ska öka förståelsen för och kunskapen kring vilka drivkrafter, faktorer, verktyg och metoder som bidrar till ett framgångsrikt, långsiktigt och systematiskt arbete med trafiksäkerhetsfrågor i mindre svenska kommuner.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Studien har genomförts i fem steg.

 1. Litteraturstudie
 2. Dialog med nyckelpersoner
 3. Övergripande kartläggning
 4. Fördjupade intervjuer
 5. Workshop om utvecklingsidéer

Resultatet av studien pekar på många aspekter av trafiksäkerhetsarbetet och andra påverkansfaktorer på detsamma som beskriver hur trafiksäkerhetsarbetet i mindre kommuner fungerar idag och vilka möjliga potentialer till förbättring som finns.

Förutsättningar

 • Det finns dokumenterad kunskap att använda
 • God ambition med liten verkstad
 • Omvärldens stöd är svagt

Planering och genomförande

 • Svag struktur
 • Trafiksäkerhetsarbetet är ad hoc
 • Sårbar bemanning

Uppföljning

 • Svagt intresse hos beslutsfattare
 • Med kännedom kommer drivet

Generellt kan det konstateras att

 • Det är positivt för trafiksäkerheten om de mindre kommunernas arbete med trafiksäkerhetsfrågor är långsiktigt och systematiskt.
 • Det konkreta arbetet med trafiksäkerhet är inte särskilt högt prioriterat hos många av de mindre kommunerna och det sker ofta i ad hoc-stil.
 • Det finns flera anledningar till att mindre kommuners arbete med trafiksäkerhet inte är långsiktigt och systematiskt.

Det fortsatta arbetet med att utveckla trafiksäkerhetsarbetet i mindre kommuner kan baseras på fyra teman.

 • Resurshantering – både inom kommunen och i form av stöttning från staten.
 • Underlag – den kunskap och det material som redan finns behöver göras mer tillgängligt och vissa delar kan analyseras i de mindre kommunernas kontext för att bli användbara.
 • Styrdokument – skapa en strategi och handlingsplan för trafiksäkerhetsarbetet och ge dem rätt dignitet.
 • Samarbeten och forum – utveckla och formalisera.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport: Långsiktigt och systematiskt trafiksäkerhetsarbete i mindre kommuner (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2016/19872 "Långsiktigt och systematiskt trafiksäkerhetsarbete i mindre kommuner"
Projektet utfördes under sommaren 2016 tom sommaren 2017. Projektet slutrapporterades september 2017.