Kriterier och metoder för trafiksäkra cykelturistiska leder

Denna studie sammanställer kunskap om kriterier och metoder för cykelturistiska leder. Den presenterar intervjuer med en rad aktörer i Sverige samt visar på exempel om hur information om trafiksäkerhet kan kommuniceras genom olika kanaler.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Cykelledskriterierna som samlats in är framtagna av nationella myndigheter, regionala organ och cykelfrämjande organisationer. Kriterierna varierar stort och täcker en mängd perspektiv som kan beaktas vid utveckling av cykelturistiska leder. De olika kriterierna har alla tagits fram för att främja och inspirera till cykelturism och kvalitetssäkring av leder. Skillnader mellan kriterier berör dels vilka perspektiv som finns med, hur fasta eller öppna för tolkning de är och variationer i process eller metod för datainsamling och värdering

De intervjuer som genomförts ger en samstämmig syn att nationella kriterier för cykelleder är något positivt för cykelturismens utveckling i Sverige. Samtidigt finns en enighet i att delar av kriteriernas gränsdragningar uppfattas som snäva då många vägar med relativt låga trafikvolymer utesluts. Andra element och kriterier som uppges saknas är exempelvis tillgång till vägren, vägrenens bredd och kvalité, sikt, topografi men även möjligheten att i större utsträckning använda grusvägar. Flera av de intervjuade anger vikten av kommunikation och ”berättelser” om en led gällande hur det är att cykla längs leden, vad leden erbjuder och vilka leder eller delsträckor som passar olika målgrupper. Det finns stora utmaningar i att ”översätta” att en led uppfyller vissa kriterier till något förståeligt för turister.

Gällande kommunikation visas i rapporten goda exempel på hur information om trafiksäkerhet kan göras tillgänglig på hemsidor, i kartor, i appar och genom kampanjer. Gemensamt för de olika kanalerna är tillgång till information. Hemsidor behöver ha information som ger potentiella besökare svar på sina frågor. Kartor, oavsett om de är fysiska eller digitala, ska informera användarna om dels rätt väg men också annan information som topografi, vägtyper m.m. Många digitala kartor kan öppnas och integreras i appar, för att till exempel kunna följa med GPS. Inte sällan delas information om leder mellan användare av en app. Även olika cykelkampanjer handlar om att dela information om ett visst ämne, såsom trafiksäkerhet eller ökad förståelse av olika användares behov.

Denna kunskapssamling breddar förståelsen för olika perspektiv för bedömning och klassificering av cykelleder samt ger förståelse för hur trafiksäkerhet kan kommuniceras. Ökad kunskap och nya perspektiv kan leda till ökad trafiksäkerhet för cykelturister.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: Koucky & Partners AB, Martin Forsberg, Telefon: 031-80 80 50, e-post: info@koucky.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2018/98603 Kriterier och metoder för säkra cykelturistiska leder.

Projektet slutrapporterades juli 2019.

Slutrapport: Kriterier och metoder för trafiksäkra cykelturistiska leder (pdf, 3,9 MB)