Korsningspunkter mellan fotgängare och cyklister

Resor till fots och med cykel är viktiga delar i arbetet mot de transportpolitiska målen.

För att få fler att använda dessa transportmedel är det av stor vikt att utformningen av infrastrukturen är väl genomtänkt och utformad på ett sätt som främjar såväl hög trafiksäkerhet som upplevd trygghet och framkomlighet för dessa trafikslag. Korsningspunkter är särskilt utsatta platser eftersom flera olika typer av trafikanter korsar varandras vägar vilket leder till en ökad risk för konflikter. För att göra utformningen tydligare används ibland övergångsställe på cykelbanan men dess effekt är oklar och det finns inga tydliga riktlinjer för när denna åtgärd bör användas.

Syftet med studien är att undersöka hur cyklister och gående samspelar i korsningspunkter med övergångsställe på cykelbanan. Syftet är också att skapa bättre förståelse för vad som leder till konflikter vid korsningspunkter mellan gående och cyklister. Studien syftar även till att leda till ny kunskap som kan användas som stöd vid utformning av korsningspunkter för cyklister och fotgängare, med fokus på övergångsställets lämplighet.

Resultatet från observationerna visar att de allra flesta som passerar korsningspunkterna kan göra det utan att synligt interagera med andra trafikanter. De interaktioner som sker är i de allra flesta fall lugna, utan risk för olyckor. Det är väldigt få cyklister som väjer, trots att det är övergångsställe på cykelbanan. På samtliga platser är fotgängarna i tydlig majoritet bland de som väjer. Det är ingen tydlig skillnad mellan platser med och utan övergångsställe.

Slutsatsen är att övergångsställen inte har någon påvisad effekt i sig själv. Istället krävs det att man arbetar med fler element i korsningspunkter för att säkerställa hög trafiksäkerhet. För att kunna skapa korsningspunkter som är attraktiva och som gör att trafikanter kan känna sig trygga är det till exempel viktigt med god sikt och åtgärder som generösa ytor för fotgängare.

Övergångsställen kan vara ett hjälpmedel i utformningen av korsningspunkter men i så fall måste det utvecklas metoder och strategier som gör att fler respekterar regleringen.

Kontaktperson: Joakim Bjerhem, AFRY, se kontaktuppgifter under Kontakta oss ovan.

Slutrapport: Trafikverkets beteckning: TRV 2018/105634 ”Korsningspunkter mellan fotgängare och cyklister” (pdf, 3 MB)

Projektet har utförts under 2019 och 2020. Projektet slutrapporterades i maj 2020.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.