Friktions- och texturutveckling på nya beläggningar

Vägens friktion är troligen den egenskap hos vägen som har störst betydelse för trafiksäkerheten. När en ny beläggning läggs varnas trafikanterna normalt genom skyltning.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Skyltningen utförs som en säkerhetsåtgärd tills en friktionsmätning kunnat avgöra om vägen uppfyller friktionskraven. Det finns väldigt lite kunskap om hur bra eller dålig friktionen verkligen är på helt nya beläggningar.

I denna studie följdes friktion och makrotextur upp hos fyra objekt den första tiden just efter beläggning var lagd. Den första mätningen skedde innan trafikpåsläpp och därefter utfördes ungefär åtta mätningar per objekt. Resultatet visar att en beläggning har god friktion innan trafikpåsläpp, tvärtemot våra hypoteser om att en blänkande ny yta skulle ha lägre friktion, speciellt under våta förhållanden. Från trafikpåsläpp och ett par veckor framåt i tiden minskar friktionen relativt mycket (mellan 15 och 35 procent) till en för just det objektet normal nivå. Minskningen sker såväl mellan hjulspåren som i det högra hjulspåret, vilket tyder på att orsaken inte enbart är trafikberoende.

Hur vägens makrotextur utvecklar sig den första tiden efter trafikpåsläpp är inte entydigt. Två objekt som upplevdes inhomogena med feta fläckar som sandades direkt efter läggning fick en initial höjning av texturen de första dagarna för att därefter reduceras till en stabil nivå efter ett par veckor. De två homogena objekten hade högst texturvärden vid trafikpåsläpp som sen reducerades till en stabil nivå efter ett par veckor. Här är det en större skillnad mellan mätningen i och mellan hjulspåren. Mellan hjulspåren är reduktionen betydligt mindre, vilket tyder på ett större trafikberoende än för friktionen.
Inom projektets ramar har även olyckor på nya beläggningar i Östergötland och Västra Götaland studerats. Studien riktade in sig på de tre beläggningstyperna med flest antal olyckor, nämligen stenrik asfaltbetong, tät asfaltbetong och tunnskiktsbeläggning. Det fanns inga tydliga tendenser till att det sker fler olyckor under den första tiden efter att en beläggning har lagts.
Idag finns inga riktlinjer för när friktionen ska mätas. Den mäts när tillfälle ges, men oftast inom en månad. Med bakgrund till hur friktionen förändras den första tiden efter åtgärd rekommenderar vi att en friktionsmätning bör utföras efter ca tre veckor, om inte uppenbara friktionsproblem uppstår. Då har de initiala friktionsförändringarna normalt avtagit. Våra resultat visar entydigt att en mätning på en helt ny yta överskattar vägens friktion mot senare nivåer.

Våra rekommendationer rörande skyltning blir att behålla de riktlinjer som används, dvs. att skylta med varningsmärket A10 ”Varning för slirig väg”, med tilläggstavla T22, ”Vid våt vägbana”, tills en friktionsmätning är utförd.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport Friktions- och texturutveckling på nya beläggningar (öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: VTI, Anna Arvidsson, Göteborg, Mail: anna.arvidsson@vti.se
Telefon: 031 - 750 26 15  mobil: 0709 - 17 67 86

Trafikverkets beteckning: TRV 2015/85046 ”Friktionsrestriktioner för nya beläggningar”
Projektet har utfördes från och med vintern 2015/16 till och med hösten 2018. Projektet slutrapporterades februari 2019.