Förebyggande av högersvängsolyckor

Olyckor mellan cyklister och högersvängande tunga fordon resulterar ofta i att cyklister skadas allvarligt eller omkommer. Rapporten föreslår åtgärder utifrån säkra fordon, utformning av infrastruktur och säkert beteende hos lastbilsförare och cyklister.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Trafikolyckor mellan cyklister och högersvängande tunga fordon resulterar ofta i att cyklister skadas allvarligt eller omkommer. Arbetet med att förhindra högersvängsolyckor kan och bör ske på flera fronter. Denna rapport föreslår åtgärder utifrån säkra fordon, utformning av infrastrukturen och säkert beteende hos lastbilsförare och cyklister.

I rapporten presenteras en kartläggning över högersvängsproblematiken i Sverige. Djupstudier visar att olyckorna främst sker i vägkorsningar i tätortsmiljö när en lastbil svänger höger och kör på en cyklist som ska rakt fram. Orsakerna är ett resultat av att föraren inte upptäckt cyklisten och att cyklisten inte uppfattat att lastbilen svänger. Utvecklingen i varje fall styrs av trafiksituationen samt lastbilsförarens och cyklistens beteende.

Tunga lastbilar med hög front, begränsad sikt och stora döda vinklar utgör en risk i miljöer med oskyddade trafikanter. En av de viktigaste egenskaperna för säkra fordon i stadsmiljö är god sikt runt om hela fordonet. Nya regler med krav på tekniska system som ska hjälpa lastbilsförare att upptäcka oskyddade trafikanter förväntas ge effekt.

Gatumiljöns utformning påverkar trafikanternas placering och hastighet. För att gatumiljön ska tolkas rätt är det viktigt att de utformas på ett konsekvent sätt. Mest trafiksäker är en utformning där cyklister blandas med motorfordonen innan korsningen. Andra lösningar som kan implementeras av väghållare är cykelfält med cykelbox, eller hastighetssäkrade cykelpassager och god sikt.

Samspelet i trafiken är viktig och underlättas av att alla trafikanter har kunskap om vilka regler som gäller samt de olika fordonens förutsättningar och begränsningar och vad som är det mest säkra beteendet i olika trafiksituationer. Fokus på högersvängsproblematiken i körkortsutbildning liksom informationsinsatser riktad till cyklister för att göra dem mer medvetna om farorna och vad som är det mest säkra beteendet rekommenderas då det kan öka kunskapen.

Cykling diskuteras i många olika forum i Sverige, men det saknas ett tvärsektoriellt krafttag som kopplar samman olika aktörer för att specifikt angripa högersvängs-problematiken. För att bidra till en bättre förståelse och dialog mellan aktörer som kan bidra till ökad trafiksäkerhet för cyklister så har representanter för organisationer från flera olika discipliner satts samman till en arbetsgrupp som har träffats vid tre tillfällen under projektets gång. Frågan om rådets framtid diskuterades i gruppen vid flera tillfällen. Det framkom att en majoritet av projektets deltagare anser att det inte behövs ett särskilt råd mot högersvängsolyckor utan att frågan bör tas upp i redan befintliga grupper där trafiksäkerhet och cykel diskuteras.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: Cykelfrämjandet, Nicole Carpman, e-post nicole.carpman@cykelframjandet.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2019/28211  ”Rådet mot högersvängsolyckor” (pdf, 10 MB)

Projektet slutrapporterades februari 2022.